Predavanje za pravosudne policajce o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru

Predavanje za pravosudne policajce o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika sudjelovala 5. veljače 2020. u izobrazbi pravosudnih policajaca u Centru za izobrazbu Ministarstva pravosuđa u Remetincu, na 34. temeljnom tečaju za službenike osiguranja u kaznionicama i zatvorima. Održala je predavanje i radionicu pod naslovom “Zločin nije njihov, a kazna? – Prava i potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru”.

Iz  perspektive Pravobranitelja za djecu govorila je o tome što za djecu znači činjenica da mu je roditelj u sukobu sa zakonom i da će boraviti u zatvoru, zašto je važno baviti se intenzivno ovom skupinom djece, koja si pitanja dijete postavlja u toj situaciji i što mu je tada potrebno, zatim, o tome treba li djetetu reći istinu te o dobrim i primjenjivim praksama podrške djeci pri održavanju kontakta s roditeljem koji se nalazi u zatvoru.

Govorila je i o tome tko sve treba i može djelovati u najboljem interesu djece u ovoj ranjivoj obiteljskoj situaciji, kako integrirati ta djelovanja i prakse, te što radi Pravobranitelj za djecu zadnjih 14 godina za ovu skupinu djece. Iznijela je neke primjere dobre prakse iz Europe te je informirala polaznike o Preporuci Odbora ministara Vijeća Europe o djeci zatvorenika iz 2018. godine, koju je Ured pravobraniteljice za djecu preveo i dostavio Ministarstvu pravosuđa.

Prikazala je i kratke video filmove rađene za kampanje podizanja svijesti o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru, a polaznici tečaja su aktivno raspravljali o djeci zatvorenika, postavljali pitanja i iskazivali svoja stajališta.