Preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta Hrvatskoj – kratki pregled

Odbor za prava djeteta UN-a razmatrao je 19. i 20. svibnja 2022. objedinjeno peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske o ispunjavanju obveza države prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta. Podnošenje izvješća UN-ovom Odboru jedan je od ključnih mehanizama za nadzor koliko države članice stvarno poštuju obveze preuzete ratificiranjem ovoga važnog međunarodnog ugovora, koji ima nadzakonsku snagu te se njime jamči zaštita prava svakome djetetu.

Odbor za prava djeteta u lipnju je usvojio zaključne primjedbe i preporuke Republike Hrvatskoj te ih objavio 22. lipnja 2022. Pritom je prepoznao i pozdravio ostvareni napredak u raznim područjima života djece, uključujući izmjene i dopune zakona, donošenje strategija i planova za djecu, te ratifikaciju međunarodnih dokumenata, ali i upozorio na nedostatke koji izazivaju zabrinutost i zahtijevaju žurno djelovanje na poboljšanju zaštite prava djece. Cjeloviti dokument UN-ovog Odbora za prava djeteta, koji se odnosi na Hrvatsku, na engleskom jeziku može se preuzeti ovdje. Dostupan je i na hrvatskom jeziku na stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Želeći pridonijeti širenju, te većoj dostupnosti i pristupačnosti ovih preporuka najširoj javnosti, a također i djeci, Ured pravobraniteljice za djecu priredio je skraćeni i pojednostavljeni pregled tog cjelovitoga dokumenta. Kratki pregled preporuka UN-ovog Odbora donosimo u nastavku.

ŠTO UN-ov ODBOR ZA PRAVA DJETETA PREPORUČUJE REPUBLICI HRVATSKOJ

ZAKONI, STRATEGIJE I POLITIKE ZA DJECU – Osigurati izdvajanje dovoljno financijskih i drugih resursa za provedbu zakona, strategija i planova za djecu; ojačati ulogu Vijeća za djecu u provedbi Konvencije o pravima djeteta. Uspostaviti obvezu procjene utjecaja zakona, ulaganja i politika za djecu na ostvarivanje najboljeg interesa djece i sustavno uključivati organizacije civilnog društva u razvoj, provedbu, praćenje i procjenu učinka ovih politika.

POŠTOVANJE MIŠLJENJA DJECE – Osigurati sudjelovanje djece u razvoju politika za djecu te u donošenju odluka o svim pitanjima važnim za djecu, uključujući pitanja zaštite okoliša.

PODACI O DJECI – Razviti sveobuhvatni sustav prikupljanja podataka o svim osobama mlađim od 18 godina – po dobi, spolu, etničkom i nacionalnom podrijetlu, geografskom i socijalnom položaju…

ŽIVOTNI STANDARD – Osigurati odgovarajući životni standard za svu djecu, ojačati mjere za sprečavanje i ublažavanje siromaštva djece, osobito u vremenu oporavka od pandemije Covida-19 i proširiti socijalne usluge za poboljšanje obrazovnih postignuća djece iz siromašnih obitelji.

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU – Zakonski jačati neovisnost pravobranitelja za djecu, te praćenje i provedbu njegovih preporuka. Jačati podršku Mreži mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

PODIZANJE SVIJESTI I EDUKACIJA – Osigurati obveznu edukaciju i smjernice o pravima djece, zaštiti najboljeg interesa te participaciji djece za sve stručnjake koji rade s djecom i za djecu: u pravosuđu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, obrazovanju, alternativnoj skrbi, službi za migracije, medijima…

SIGURNOST U PROMETU – Pojačati mjere za sprečavanje prometnih nesreća – javnim kampanjama, obrazovanja u školama i osiguranjem stroge provedbe propisa o sigurnosti u prometu.

NEDISKRIMINACIJAOsigurati provedbu propisa kojima se zabranjuje diskriminacija, te sustavno educirati javnost, posebno stručnjake koji rade s djecom, odrasle i djecu u školi, o diskriminaciji, netoleranciji i govoru mržnje prema djeci pripadnicima etničkih manjina, izbjeglicama i migrantima, djeci s teškoćama u razvoju i LGBT djeci, kako bi se spriječila diskriminacija i uznemiravanje ove djece u školama.

NASILJE NAD DJECOM I ZLOSTAVLJANJE – Provoditi kampanje i programe, za roditelje i stručnjake koji rade s djecom, o nenasilnim i participativnim oblicima odgoja i discipliniranja djece te uklanjanju svakog tjelesnog kažnjavanja djece. Razviti sveobuhvatnu politiku sprečavanja, suzbijanja i praćenja svih oblika nasilja nad djecom, seksualnog nasilja i iskorištavanja djece, te nasilja putem interneta. Osigurati da se zlostavljanje odmah prijavi i istraži, uz primjenu multisektorskog pristupa prilagođenog djetetu, kako bi se izbjegla njegova ponovna viktimizacija. Audiovizualno svjedočenje djeteta prihvatiti kao primarni dokaz. Djeci žrtvama pružiti sveobuhvatnu podršku za oporavak od traume, te osigurati da se počinitelji primjereno kazne. Podizati svijest o štetnosti dječjih brakova, posebice u romskoj zajednici, te o štetnim učincima dječjih brakova na tjelesno i mentalno zdravlje i dobrobit djevojčica.

OBITELJ I ALTERNATIVNA SKRB – Jačati podršku obiteljima i roditeljstvu: razvijati roditeljske kompetencije, širiti socijalne usluge u zajednici, jačati resurse centara za socijalnu skrb. Jačati obiteljske sudove. Osigurati djeci kontakte s roditeljem, uključujući i situacije konfliktnih razvoda i kad je roditelj u zatvoru. Ubrzati deinstitucionalizaciju i posvojenja djece, osigurati dovoljne kapacitete alternativne skrbi o djeci, jačati potporu udomiteljstvu, te razvijati specijalizirano udomiteljstvo.

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (TUR) – Ojačati skrb u zajednici o djeci s TUR, te usluge i podršku djeci i obiteljima, kako bi se izbjegla institucionalizacija. Osigurati da sva djeca, i u ruralnim područjima i na otocima, imaju pristup zdravstvenoj skrbi, ranoj intervenciji i primjerenoj rehabilitaciji. Osigurati infrastrukturne, kadrovske i druge prilagođene uvjete djeci s TUR za uključivi odgoj i obrazovanje u dječjim vrtićima i školama.

ZDRAVLJE – Osigurati kvalitetne specijalizirane zdravstvene usluge za svu djecu i majke, vodeći računa o djeci u ruralnim područjima i na otocima i djeci u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, posebno o Romima i djeci s TUR, te jačati potporu promicanju dojenja. Ojačati mjere za povećanje obuhvata djece cijepljenjem i sustavno osposobljavati zdravstvene radnike za rad i komunikaciju s djecom i roditeljima. Proširiti usluge palijativne skrbi za djecu.

Promicati pravilnu prehranu djece i vježbanje te smanjiti pretilost djece. Osigurati im pristup uslugama i programima mentalnoga zdravlja, te dječjim i adolescentnim psiholozima i psihijatrima, neovisno o suglasnosti roditelja. Osigurati da svi mladi imaju pristup sveobuhvatnom obrazovanju o spolnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji tinejdžerskih trudnoća i rizičnog spolnog ponašanja, planiranju obitelji i sprečavanju spolno prenosivih bolesti. Razvijati programe prevencije zlouporabe alkohola i droga, te prevencije samoozljeđivanja i samoubojstva.

OBRAZOVANJE I SLOBODNO VRIJEME – Povećati dostupnost vrtića, posebno za djecu nezaposlenih, romsku djecu i djecu s TUR, te smanjiti regionalne nejednakosti. Poboljšati stručnu podršku nastavnicima i učiteljima, kao i kvalitetu njihova obrazovanja, sustavno ih obučavati za provedbu građanskog odgoja i obrazovanja, osigurati provedbu obveznih kurikuluma medijske pismenosti u školama. Uložiti napore da se otklone slabosti u ishodima učenja nastale tijekom pandemije Covida-19, posebno za siromašnu djecu, djecu s TUR ili problemima u ponašanju i Rome, te spriječiti rano napuštanje školovanja. Osigurati svoj djeci pristupačna, sigurna i inkluzivna mjesta za igru, druženje, rekreaciju, kulturne i umjetničke aktivnosti, te sigurno korištenje medija i zaštitu od štetnih sadržaja.

PRAVOSUĐE PRILAGOĐENO DJECI – Ubrzati sudske postupke koji uključuju djecu i osigurati osposobljavanje o pravosuđu prilagođenom djeci za sve stručnjake koji rade s djecom. Za djecu žrtve i svjedoke osigurati psihološku, socijalnu i drugu podršku, te da svi stručnjaci koji provode intervjue, preglede i druge oblike istrage koji se provode s djecom, budu educirani za postupanje u skladu s djetetovim potrebama, dobi, zrelosti i razvojem, te najboljim interesom djeteta. Za djecu u sukobu sa zakonom poticati izvansudske mjere, a lišavanje slobode koristiti samo kao krajnju mjeru i u što kraćem trajanju, te u skladu s međunarodnim standardima.

DJECA IZBJEGLICE, MIGRANTI, TRAŽITELJI AZILA – Poboljšati prihvat, ojačati podršku za njihov oporavak i socijalnu integraciju, osigurati pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi i omogućiti im smještaj u udomiteljske obitelji.