Pripreme za nacionalni simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu “Danas za sutra”

foto2ivona salaj2U Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu 12. lipnja 2017. održan je prvi sastanak s predstavnicima stručnih društava u sklopu pripreme Nacionalnoga simpozija “DANAS ZA SUTRA – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu”. Nacionalni simpozij “DANAS ZA SUTRA” organiziraju Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ured pravobraniteljice za djecu, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. Simpozij će se održati u Zagrebu, 12. i 13. prosinca 2017. godine.

Na početku sastanka, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, koja je ujedno i predsjednica programsko-organizacijskog odbora, predstavila je ukratko sudionicima opći cilj Simpozija kojim se želi potaknuti rasprava o statusu rane intervencije u planovima nadležnih ministarstava (Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja) te stvoriti zajednička vizija sustava rane intervencije u Republici Hrvatskoj.
Savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj predstavila je najvažnije prioritetne ciljeve i mjere Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020., koji se odnose na ranu intervenciju. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak osvrnula se na Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Tajnica Simpozija, Marina Šimanović prikazala je koncept Simpozija te predstavila njegove ciljeve i željene ishode.
Cilj je ovoga sastanaka bio omogućiti razmjenu informacija o postojećem sustavu rane intervencije, potrebnim preduvjetima za uspostavu integriranog pristupa te idejama i resursima koje u stvaranju zajedničke vizije mogu ponuditi stručna društva.