Stručni skup “Odgojni zavod kao odgojna mjera ili kazna zatvora”

Stručni skup “Odgojni zavod kao odgojna mjera ili kazna zatvora”

U organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade, u Zagrebu je 7. srpnja 2021. održan stručni skup “Odgojni zavod kao odgojna mjera ili kazna zatvora”. Na skupu se govorilo o važnosti izvršavanja institucionalnih odgojnih mjera, posebno odgojnoga zavoda, o tome gdje se i na koji način izvršava ta mjera u Hrvatskoj za djecu u sukobu sa zakonom, posebice kad je riječ o djevojkama.

Cilj stručnog skupa bio je prikazati uočene probleme u izvršavanju te mjere i raspraviti o tome je li postupanje nadležnih tijela u vezi s time usklađeno s važećim konvencijama i direktivama EU, Pravilima Ujedinjenih naroda za zaštitu maloljetnika lišenih slobode ili Pravilima iz Havane, te s Konvencijom o pravima djeteta, vezano uz poštovanje minimalnih standarda za djecu u sukobu sa zakonom i u odnosu na ustanove koje toj djeci trebaju pružati odgoj, osposobljavanje i učenje životnih vještina.

Kao uvodničari na tribini su sudjelovali viša stručna savjetnica sa Županijskog suda u Zagrebu Matea Babić, Martina Barić iz Ministarstva pravosuđa i uprave, zamjenik Pučke pravobraniteljice Saša Rajić, te savjetnica Pravobraniteljice za djecu Nina Ćurčić. Savjetnica N. Ćurčić detaljnije je predstavila aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu u odnosu na praćenje i zaštitu prava djece u sukobu sa zakonom.