Obavijest pravobraniteljice za djecu vezano uz ukidanje novčane naknade za roditelje odgojitelje

Obavijest pravobraniteljice za djecu vezano uz ukidanje novčane naknade za roditelje odgojitelje

Nakon presude Visokog upravnog suda RH kojom je taj sud, u postupku ocjene zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja koju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela 8. rujna 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 25/22) odbio prijedloge podnositelja, roditelja odgojitelja, pravobraniteljica za djecu prima veliki broj pritužbi roditelja odgojitelja zbog ukidanje mjere novčane pomoći od strane Grada Zagreba.

U svojim podnescima roditelji, dosadašnji korisnici mjere, pritužuju se na neodgovarajuće kompenzacijske mjere za povratak na tržište rada, nedostatak vrtićkih kapaciteta i nemogućnost upisa njihove djece u dječje vrtiće, nedostatak organiziranog produženog boravka za djecu razredne nastave, te na posljedice koje će ukidanje ove mjere imati na materijalni status njihove obitelji.

U odnosu na zagrebačku demografsku mjeru roditelj odgojitelj Ured pravobraniteljice za djecu proteklih je godina upozorio na negativni aspekt te mjere koji se očitovao u nemogućnosti da dijete pohađa dječji vrtić za vrijeme dok roditelj koristi ovu mjeru. U tom smislu, 2019. godine smo upozorili Grad Zagreb da onemogućavanje upisa djeteta u dječji vrtić u okviru navedene mjere smatramo neprihvatljivim jer je u suprotnosti s najboljim interesima djeteta. Tada smo predložili da se s posebnom pažnjom pristupi revidiranju mjere roditelj odgojitelj, budući da je pravo djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje iznad prava roditelja.

Smatramo da kvalitetne i učinkovite demografske mjere trebaju biti cjelovite i uravnotežene, te obuhvatiti širu društvenu potporu obiteljima u skrbi o djeci, te se stoga ne mogu prvenstveno temeljiti na novčanim naknadama. U vezi s time proteklih smo godina izvršnoj vlasti upućivali preporuke koje se odnose na: donošenje konzistentne obiteljske politike i mjere za roditelje koje podrazumijevaju ulaganje u djecu, širenje usluga za djecu i roditelje te prilagodbu postojećih usluga potrebama zaposlenih roditelja i njihove djece; podršku roditeljstvu i prilagodbu uvjeta rada potrebama roditelja; prilagodbu organizacije rada dječjih vrtića i škola potrebama i radnom vremenu zaposlenih roditelja; unapređivanje roditeljskih znanja i vještina; mjere i usluge za roditelje koji imaju pojačanu potrebu za podrškom (npr. roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji niskog socijalno-ekonomskog statusa i sl.).

Iako mjera roditelj odgojitelj nije u svim svojim aspektima bila usklađena s najboljim interesom djeteta, u studenome 2021., prilikom donošenja Odluke izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, upozorili smo Grad Zagreb da vodi računa o socijalno-ekonomskom statusu obitelji i posljedicama koje će izmjena odluke imati na svako pojedino dijete i obitelj i uzme u obzir realnu situaciju u kojoj se brojne obitelji u velikoj mjeri oslanjaju na nju kao na važan izvor prihoda za život.

Tada smo Gradu Zagrebu predložili da: predvidi dulji prijelazni rok za prilagodbu obitelji kojima su se novom odlukom znatno smanjila prava u okviru korištenja mjere; izradi analizu primjene i učinaka ove mjere na obitelji korisnike mjere; izradi plan mjera kojima će se omogućiti odgovarajuća briga o djeci i mjesta za njih u predškolskim ustanovama; izradi kvalitetnu organizacijsku i financijsku projekciju kapitalnih ulaganja radi podizanja prostornih, kadrovskih i organizacijskih kapaciteta vrtića, uz jasno postavljene rokove; izradi plan mjera kojima će se omogućiti odgovarajuća briga o djeci i pomoć roditeljima, uključujući i mjere poticanja zapošljavanja roditelja odgojitelja te o njima pravovremeno informira roditelje.

Nakon donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja od 8. rujna 2022. Gradu Zagrebu smo ponovno preporučili da uzme u obzir socijalno-ekonomski status i posljedice za obitelji te da oformi stručni tim radi stručne i savjetodavne potpore roditeljima koji „izlaze iz mjere“. Također smo preporučili da koordinira radnje i aktivnosti kako bi se roditeljima olakšalo nalaženje zaposlenja i ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i upisa djece u dječje vrtiće, posebno kad se radi o roditeljima koji imaju pojačane potrebe za podrškom kao što su, primjerice, roditelji djece s teškoćama u razvoju. Ukazali smo da bi bio primjereniji dulji prijelazni rok za prilagodbu obitelji u prestanku korištenja ove mjere. Preporučili smo poduzimati sve radnje i aktivnosti radi omogućavanja upisa u vrtić djece roditelja korisnika mjere koji se zaposli, pa i tijekom pedagoške godine, te uložiti dodatne napore kako bi se sva djeca rane i predškolske dobi mogla uključiti u predškolski odgoj i kako to ne bi utjecalo na dostupnost mjesta svoj djeci predškolske dobi. Upozorili smo, također, da nezaposlenost roditelja i korištenje mjera potpore u cilju pronalaženja zaposlenja, djeci ne bi smjela biti otežavajuća okolnost pri upisu i pohađanju vrtića.

Ne dovodeći u pitanje spomenutu pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda RH, u mjesecu ožujku 2023. ponovno smo se obratili gradonačelniku Grada Zagreba i preporučili da uloži dodatne napore radi povećanja prostornih, kadrovskih i organizacijskih kapaciteta dječjih vrtića kako bi se povećao obuhvat i omogućilo uključivanje u predškolske ustanove (jasličke i vrtićke programe) djece roditelja odgojitelja koji „izlaze iz mjere“, kao i ostale djece rane i predškolske dobi čiji roditelji također računaju na mjesto u dječjem vrtiću. Preporučili smo i da uloži dodatne napore u osiguravanje školskih kapaciteta za produženi boravak budući da on nije osiguran jednako u svim školama za djecu razredne nastave.

Na kraju, s obzirom na informacije da se roditelji odgojitelji i njihova djeca suočavaju s negativnim komentarima, uvredama i govorom mržnje zbog svojeg dosadašnjeg statusa, a koje za djecu i njih predstavljaju uvredljivo i ponižavajuće okruženje, naglašavamo da su svi dužni zaštititi djecu da se ona ne izlažu negativnim reakcijama, stigmatiziranju i uznemiravanju, te apeliramo da se o njihovoj dobrobiti u svakoj prilici vodi računa.