Izbornik

MMS

MMS

Mreža mladih savjetnika 

pravobraniteljice za djecu – MMS

 

Zašto MMS?

Vjerujemo da je izuzetno važno da djeca i mladi imaju mogućnost i priliku izraziti svoje mišljenje o stvarima koje ih se tiču. Zato pravobraniteljica za djecu i njezini suradnici pokušavaju što više biti u kontaktu s djecom i mladima kako bi saznali što im je važno, što ih zabrinjava i muči te što bi oni i na koji način željeli promijeniti.

Pažljivo razmatramo sve što nam kažu djeca i mladi, a njihove primjedbe i prijedloge prenosimo odgovornim institucijama, ministrima i Vladi Republike Hrvatske.
Imamo ovlasti i mogućnosti zastupati djecu onda kada ona to ne mogu sama. Da bismo to radili na najbolji mogući način, trebamo pomoć djece i mladih!

Što je to MMS?

Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) je stalno savjetodavno i suradničko tijelo koje okuplja djecu i mlade na nacionalnoj razini.

MMS se sastoji od 25 članova, djece i mladih u dobi od 12 do 18 godina. Članstvo u mreži (mandat) traje tri godine, no zainteresirani članovi mogu, nakon isteka mandata, ostati suradnici MMS-a i Ureda pravobraniteljice za djecu.

Na temelju javnog poziva pravobraniteljice za djecu (različite vrste oglašavanja), budući članovi Mreže se sami prijavljuju, a o njihovu izboru odlučuju aktualni članovi MMS-a i stručni tim Ureda pravobraniteljice za djecu.

  • Članovi MMS-a izabiru se kao pojedinci, a ne kao predstavnici ili zastupnici svoje škole, grada, županije i slično.
  • Prilikom izbora članova nastojimo postići zastupljenost različitih populacija, djece iz gradova i sela, djece koja ne žive sa svojim roditeljima, mladih polaznika strukovnih škola, umjetničkih škola, gimnazija, djece pripadnika nacionalnih manjina, djece s teškoćama u razvoju, ukratko, djece i mladih koji dolaze iz najrazličitijih životnih uvjeta i situacija.
  • Ako se putem javnog poziva ne prijave pripadnici pojedinih skupina (djeca s teškoćama u razvoju, djeca pripadnici nacionalnih manjina i sl.), prihvatljivo je, prema načelu pozitivne akcije, ciljano tražiti članove MMS-a kako bi se postigla zastupljenost djece i mladih iz što raznovrsnijih životnih situacija, u cilju dobivanja uvida u razmišljanja što šireg kruga djece i mladih.
  • Tijekom mandata, svaki član MMS-a, u svakom trenutku, može zatražiti prestanak članstva u MMS-u. Razlog odustajanja može i ne mora navesti.
  • Odustajanje je omogućeno svakom članu bez obzira na razloge njezina/njegova odustajanja.

SAVJETNICI – putem e-foruma i na sastancima (cijela grupa, regionalno, tematski) članovi razmjenjuju mišljenja, međusobno i s predstavnicima Ureda, o pitanjima koja su aktualna Uredu pravobraniteljice za djecu u određenom trenutku (donošenje novih zakona, politika, priprema konferencija, javni istupi pravobraniteljice o pojedinim temama i pitanjima važnim za život mladih). članovi prenose svoja iskustva i saznanja te predlažu promjene ili moguća rješenja problema.

SURADNICI – predlažu teme za raspravu s pravobraniteljicom te predlažu aktivnosti Ureda, sudjeluju u osmišljavanju i planiranju rada te prezentaciji savjetničkog tijela (MMS-a), zajedno s pravobraniteljicom predstavljanju inicijative i rad Ureda pravobraniteljice za djecu, sudjeluju u osmišljavanju promotivnih i edukativnih materijala o pravima djece i Uredu pravobraniteljice za djecu koji su namijenjeni djeci i mladima.

AMBASADORI – vršnjacima u svojim sredinama (školi, gradu i sl.) prenose informacije o dječjim pravima i mogućnostima njihove zaštite, o postojanju i ulozi Ureda pravobranitelja za djecu kao i o postojanju i ulozi Mreže mladih savjetnika. Oni razgovaraju sa svojim vršnjacima i pravobraniteljici prenose i njihova razmišljanja. Osim toga, oni vršnjake potiču da se jave članovima MMS-a i pravobraniteljici s prijedlozima o tome koja pitanja i problemi mladih zaslužuju veću pozornost i aktivnost odraslih, kakvu vrstu podrške mladi očekuju i žele od odraslih te u kojim područjima djeca žele i sama biti aktivnija.

Aktivnost na e-forumu

Svaki član mreže ima svoje korisničko ime i lozinku kojom se prijavljuje na elektronički forum zatvorenoga tipa (dostupan samo članovima mreže). Članovi MMS-a sudjeluju u raspravama na način da odgovaraju na već postavljene teme iznoseći svoja razmišljanja, iskustva, argumene kojima obrazlažu svoje stavove i slično, a također i sami predlažu i otvaraju nove teme. Članovi MMS-a moguna forumu, osim osobnih, prenositi i mišljenja i iskustva svojih vršnjaka. Jedan od načina sudjelovanja je rad u tematskim radnim skupinama na e-forumu.

Sastanci članova MMS-a

Sastanci svih članova mreže održavaju se najmanje dva puta godišnje, a, ako to ostale obveze članova MMS-a te obveze i proračun Ureda pravobraniteljice za djecu dopuštaju, moguće je sastajanje svih članova mreže i više puta godišnje. Članovi MMS-a i pravobraniteljica ravnopravno predlažu teme sastanaka te se usuglašavaju i određuju prioritete rada. O terminima sastanaka usuglašavat će se putem e-foruma i e-maila. Sastanci se, u pravilu, održavaju petkom i subotom, a samo u iznimnim situacijama tijekom radnog tjedna. Troškove organizacije svih sastanaka i sudjelovanja članova, ako je riječ o sastanku izvan mjesta stanovanja člana, snosi Ured pravobraniteljice za djecu.

Ostale aktivnosti

S obzirom na svoju suradničku ulogu, članovi će, u skladu s organizacijskim i financijskim mogućnostima Ureda pravobraniteljice za djecu, biti pozivani i da sudjeluju na sastancima sa širim timom Ureda, da predlažu aktivnosti Ureda, sudjeluju u osmišljavanju, planiranju, realiziranju i evaluaciji rada Ureda.

Članovi će biti pozivani i da prezentiraju rad savjetničkog tijela (MMS-a) te da zajedno s pravobraniteljicom predstavljaju inicijative i rad Ureda pravobraniteljice za djecu.
Ove aktivnosti ne moraju uključivati sve članove MMS-a, te članovi mogu biti prigodno pozivani (prema interesu, regionalno, tematski).