Izbornik

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Pravobranitelju za djecu:

  • na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb;
  • na broj faksa: 01/ 4921-277;
  • elektroničkom poštom na: ppi@dijete.hr
  • usmeno, utorkom i srijedom od 9.00 do 11.00 na adresi Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10000 Zagreb, o čemu se sastavlja službena bilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15).