Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2016. – Zaštita interesa djece – razno

Unapređivanje načina sudjelovanja djece pred sudom

Zabrinuti zbog načina na koji je provedena rasprava pred jednim općinskim sudom u postupku odlučivanja o osobnim pravima djece obratili smo se predsjedniku suda. Istaknuli smo kako je neprimjereno da se odluka o postavljanju posebnog skrbnika djeci donosi nakon što su djeca već na neprimjereni način saslušana te izložena očitovanjima stranaka i ostalih sudionika u postupku. Preporučili smo unapređenje rada suda u području zaštite djece u sudskim postupcima, naročito vezano uz postupanje u skladu s odredbama Pravilnika o načinu pribavljanja mišljenja djeteta prilikom sudjelovanja djece u sudskim postupcima koji se vode radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi i njihove zaštite. Prihvaćajući preporuku sud nas je obavijestio da će se na sjednici Obiteljskog odjela suda posebna pažnja posvetiti provedbi tog Pravilnika u praksi.

 

Zaštita privatnosti seksualno zlostavljanog djeteta

Potaknuti prijavom roditelja o narušavanju privatnosti seksualno zlostavljanog djeteta od strane Državnog odvjetništva republike Hrvatske (DORH) koji je poslodavcu okrivljenika za kazneno djelo na štetu djeteta, radi suspenzije s radnog mjesta, dostavio sve podatke iz optužnoga akta obratili smo se DORH-u. Preporučili smo da radi zaštite privatnosti djeteta i sprečavanja sekundarne viktimizacije djeteta, poslodavcima ubuduće ne dostavlja podatke o identitetu djeteta i činjeničnom opisu kaznenoga djela, već samo obavijest da je protiv zaposlenika pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje nastupa suspenzija po sili zakona. Upozorili smo na nužnost pridržavanja propisa koji se odnosi na tajnost sudskih postupaka u koje su uključena djeca. DORH je prihvatio preporuku.

 

Prikupljanje podataka o djeci osoba koje su lišene slobode

Zbog uočene nesistematičnosti u prikupljanju podataka o djeci osoba lišenih slobode, što se odražava na smanjenu mogućnost kreiranja i planiranja intervencija za zaštitu njihovih prava i interesa, obratili smo se Ministarstvu pravosuđa – Upravi za zatvorski sustav (UZS). Preporučili smo razvijanje strukturiranog sustava prikupljanja podataka o broju djece koja posjećuju roditelje lišene slobode, njihovom spolu i dobi, učestalosti posjeta, osobama koje su pratnja djetetu te posebno o djeci koja ne posjećuju svoje roditelje. Preporučili smo i da se podaci elektronički unose i obrađuju za sve kategorije osoba lišenih slobode u zatvorskome sustavu – zatvorenike, istražne zatvorenike, kažnjenike i odgajanike te da se iskazuju u godišnjem izvješću o stanju i radu zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Odgovor očekujemo.

 

Kontakti djece s roditeljima lišenima slobode

Prilikom obilaska zatvorskih ustanova (Karlovac, Bjelovar, Gospić, Lepoglava, Split, Šibenik, Rijeka) uočeni su određeni nedostaci u organiziranju i ostvarivanju posjeta djece roditeljima u zatvoru. Zatvorskim ustanovama stoga smo preporučili da prostore za posjete prilagode boravku djece, oplemene i nadopune igračkama i didaktičkim materijalom te sadržajima za različite dobne skupine djece. Preporučili smo povezivanje s vrtićima, školama i domovima za djecu te proširivanje repertoara aktivnosti za djecu i roditelje koje bi se provodile u zatvoru. Također smo preporučili razmjenjivanje primjera dobre prakse s drugim kaznenim ustanovama i povezivanje s udrugama, što su zatvorske ustanove prihvatile. Budući da je u Zatvoru Bjelovar uočena fizička barijera u prostoriji za posjete djece koja onemogućava prirodan fizički kontakt i komunikaciju djece i roditelja, UZS-u smo preporučili da se barijera ukloni i omogući neposredni fizički kontakt (zagrljaj, poljubac) djeteta s roditeljem bez obzira na osnovu za lišenje slobode roditelja. Kako je uočeno da se u Zatvoru u Splitu ne provode kontinuirane radionice za roditelje zatvorenike, UZS-u smo preporučili da se službenici tretmana educiraju za provođenje programa „Zatvorenik kao roditelj“. S obzirom na to da su nas roditelji, zatvorenici Zatvora u Lepoglavi, obavijestili da je telefonski kontakt s djecom kućnim redom zatvorske ustanove ograničen na 10 minuta tjedno, da naputci propisuju posebno odijevanje djece prilikom posjeta te da postoji zabrana konzumiranja slatkiša koje su roditelji lišeni slobode djeci kupili u zatvorskoj kantini, UZS-u smo preporučili da se preispitaju ova ograničenja i zabrane u svrhu boljeg ostvarivanja prava i interesa djece čiji su roditelji lišeni slobode.

 

Preporuka o informiranju djece o životu u zatvoru

Radi dobrobiti djece čiji se roditelji nalaze u zatvoru stručnjaci preporučuju da se djecu upozna s mjestom na kojem roditelj boravi jer to smanjuje negativne efekte odvojenosti i tjeskobe vezane uz roditeljev boravak u zatvoru, Stoga smo UZS-u preporučili da razmotri mogućnost izrade fotografija različitih aktivnosti te radnih i rekreativnih prostora u zatvoru koje bi se izložile u prostorima za posjete ili u informativnom letku za posjetitelje, posebice za djecu. Također smo preporučili da se razmotri mogućnost da djeca uz pratnju obiđu neke od tih prostora, što će također pridonijeti realnijem doživljaju zatvorskog okruženja te smanjiti djetetovu brigu i nepoznanice u vezi s roditeljevim boravkom u zatvoru. Preporučili smo i izradu letka koji će na primjeren način informirati djecu o tome što ih čeka prilikom posjeta zatvoru, gdje će se susresti s ocem/majkom, što ondje mogu raditi, što se smije, a što ne, kako će na ulazu biti pregledana, tko će još biti prisutan itd. Preporuke je UZS dostavio svim kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centru za dijagnostiku te ih uputio da u skladu sa svojim mogućnostima postupe prema preporukama. Također nas je informirao da će se preporuke koje se odnose na izradu letaka za posjetitelje i djecu realizirati naknadno.

 

Zaštita prava i interesa djece u istražnome zatvoru

Nakon uočenih problema u odnosu na uvjete u kojima se provodi lišenje slobode (istražni zatvor) za maloljetnike u zatvorskim ustanovama u Karlovcu, Bjelovaru, Rijeci, Šibeniku i Splitu, uputili smo preporuke UZS-u. Preporučili smo da se posebne zatvorske jedinice namijenjene maloljetnicima koji izvršavaju mjeru istražnog zatvora oplemene, učine primjerenijima boravku mladih ljudi. Također smo preporučili da se maloljetnicima omogući privatnost prilikom obavljanja nužde i higijene te svakodnevno tuširanje. Preporučeno je također osigurati kontakte maloljetnika u istražnom zatvoru s roditeljima i rodbinom u prostoriji koja će omogućavati njihov neposredni kontakt, bez fizičkih barijera (pregrada/staklo). Preporuka vezana uz Zatvor u Karlovcu je prihvaćena, dok odgovor na preporuke za ostale zatvorske ustanove još nismo primili.

 

Unapređivanje standarda izvršenja mjere istražnog zatvora za djecu u sukobu sa zakonom

Nakon obilazaka zatvora u kojima kazneno odgovorna djeca (maloljetnici) izvršavaju mjeru istražnoga zatvora, uočili smo da nije došlo do planiranog poboljšanja niti su dosegnuti obvezujući standardi koje za ovu populaciju reguliraju međunarodni dokumenti i Zakon o sudovima za mladež (ZSM) pa maloljetnici i dalje mjeru izvršavaju u neodgovarajućim uvjetima. Ministarstvu pravosuđa uputili smo preporuku za žurnim osiguranjem standarda koji se odnose na potrebu odvajanja djece od odraslih osoba i mogućnost zajedničkoga boravka samo onda kad je to u interesu djeteta, a ne kao „nužno zlo“ u situaciji kad nema drugog odgovarajućeg smještaja. Preporučili smo da se pristupi osnutku zatvorenih zavodskih ustanova te da se osiguraju i svi drugi uvjeti propisani Zakonom o sudovima za mladež. Odgovor još nismo primili.

 

Potpisivanje Pisane deklaracije Europskog parlamenta o djeci zatvorenika

Nakon što je desetero članova Europskog parlamenta (EP) iz više europskih država Parlamentu podnijelo Pisanu Deklaraciju za zaštitu djece čiji su roditelji u zatvoru (0084/2016), potaknuvši Europsku komisiju na uspostavu integriranog sustava podrške za djecu zatvorenika u državama članicama EU, pravobraniteljica za djecu, kao član COPE mreže (Children of prisoners Europe), potaknula je članove EP-a iz Hrvatske na potpisivanje Deklaracije, kako bi ona s dovoljnim brojem potpisa (potrebno je prikupiti potpise polovice broja zastupnika) postala službeno stajalište Europskog Parlamenta. O tome da su Deklaraciju potpisali obavijestili su nas Marijana Petir, Ruža Tomašić, Tonino Picula, a Ivica Tolić i Biljana Borzan obavijestili su o namjeri potpisivanja Deklaracije. Potporu inicijativi pružili su nekadašnji Euro zastupnici, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier, o čemu su nas obavijestili. Deklaraciju je potpisalo 276 zastupnika od potrebnih 366 i EP je nije usvojio kao svoje službeno stajalište, no nastavljene su aktivnosti pojedinih zastupnika za njezino usvajanje.

 

ZAŠTITA RANJIVIH SKUPINA DJECE

Zaštita djece prosjaka

Zbog čestih obraćanja građana Zagreba, uznemirenih učestalim situacijama prosjačenja odraslih osoba u prisutnosti djece u užem centru grada, uputili smo preporuku Policijskoj upravi (PU) zagrebačkoj. U preporuci smo naveli kako se građani pritužuju na osobe koje od prolaznika traže novac, navodno, kako bi kupile hranu djetetu pritom držeći u naručju posve malu djecu ili vodeći za ruku djecu predškolske dobi, satima se zadržavajući na ulici neovisno o vremenskim prilikama. Zabrinuti zbog uvjeta u kojima ova djeca odrastaju, zatražili smo žurnu provjeru te preporučili da se u suradnji s nadležnim CZSS-om poduzmu mjere da se djeci pomogne, ako je riječ o lošim i nedostatnim materijalnim mogućnostima njihovih obitelji, odnosno da se djeca zaštite ako ih roditelji ili druge osobe iskorištavaju radi stjecanja materijalne koristi. PU zagrebačka obavijestila nas je da su s našom preporukom upoznali sve policijske službenike na svom području radi intenziviranja aktivnosti u cilju zaštite prava i dobrobiti djece, kao i CZSS Zagreb. Izvijestili su nas da od 2013. kontinuirano provode akciju „Oliver“ usmjerenu na suzbijanje prosjačenja djece te je provedbenim planom za 2017. planirano provođenje preventivno-represivnih mjera i radnji u cilju osvješćivanja građana, kao i učinkovitijeg suzbijanja činjenja ovih oblika prekršaja i kaznenih djela na štetu djece.

Ostvarenje prava djece i obitelji u romskim naseljima u Brodu na Kupi i Dedinu kod Delnica

Nakon obilaska romskih naselja kod Broda na Kupi (Gusti Laz i Zapolje Brodsko) te Dedinu, na području Grada Delnica, gdje u neprimjerenim uvjetima, navodno već desetljećima, žive obitelji s djecom obratili smo se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Upozorili smo da obitelji ovdje žive bez osiguranih osnovnih životnih uvjeta (vode, struje, primjerenog smještaja, sanitarnih uvjeta), njihov položaj dodatno je otežan zimi, a potrebni su im i prekrivači, odjeća, obuća i hrana. Premda su s time upoznata sva nadležna tijela, rješenje ovoga problema još se ne nazire. Osim egzistencijalnih problema, problem predstavlja i nedostupnost dječjeg vrtića, predškole i osnovnog i srednjeg obrazovanja za djecu, što sve izrazito ugrožava zdravlje i razvoj djece. Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina stoga smo preporučili žurni angažman i koordinaciju aktivnosti nadležnih tijela radi pomoći djeci i njihovim obiteljima u cilju pronalaženja trajnog rješenja i osiguranja primjerenih uvjeta života ovim obiteljima. Preporuku smo dostavili na znanje Primorsko-goranskoj županiji, Gradu Delnicama, CZSS-u Rijeka i Podružnici Delnice, Caritasu Riječke nadbiskupije, Ministarstvu državne imovine te zastupniku za nacionalne manjine u Hrvatskome saboru. S nadležnim tijelima održani su i sastanci te su u tijeku aktivnosti na iznalaženju rješenja.

 

SIGURNOST DJECE                                                                                                                             

Sigurnost djece u prometu

Zbog ugroženosti djece u prometu obraćali smo se nadležnim tijelima (jedinicama lokalne samouprave, Policijskoj upravi, Hrvatskim cestama d.o.o., Županijskoj upravi za ceste, prijevozniku), u određenim slučajevima i školama te upućivali preporuke s ciljem preveniranja neželjenih posljedica. Preporuke su se odnosile na postavljanje nogostupa i uspornika ispred ili prema odgojno-obrazovnim institucijama, upotpunjavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na do tada neobilježenim ili nedovoljno obilježenim raskrižjima i mjestima, postavljanje zaštitne ograde kako bi se spriječilo pretrčavanje ceste na putu od kuće do škole. Kao i do sada, realizaciju pojedinih preporuka uglavnom usporavaju otežani i dugotrajni postupci reguliranja imovinsko-pravnih odnosa.

Pritužbe i postupanja su se odnosila na sigurnost u prometu učenika OŠ Sveta Nedjelja, Područne škole Rakitje, OŠ „Jelenje-Dražice“, dječjeg vrtića u Puhovu (Dugo Selo) te u više slučajeva na sigurnost djece iz Splita (sigurnost djece iz gradskih kotara Kila i Visoka, sigurnost učenika OŠ „Blatine-Škrape“ te srednje Zdravstvene škole).

 

ZAŠTITA OD NASILJA

Unapređivanje uvjeta boravka u skloništu za žrtve nasilja

Obilaskom prostora Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja „Mala kuća“, koje vodi Udruga za pomoć ženi i djetetu „Duga“ iz Zadra, uočena je potreba za saniranjem i održavanjem prostora i dodatnim opremanjem kako bi boravak djeci i njihovim majkama bio što ugodniji. Stoga smo Gradu Zadru, Zadarskoj županiji i Ministarstvu socijalne politike i mladih preporučili da u kontaktu sa stručnim timom Skloništa, razmotre i sagledaju potrebe Skloništa i njihovih korisnika vezano za održavanje, saniranje i opremanje postojećih kapaciteta te da predviđene troškove prioritetno uvrste u buduće financijske planove. Također smo istaknuli kako je nužno poticati i osnaživati suradnju Udruge „Duga“ sa sportskim i drugim udrugama, lokalnom zajednicom, institucijama i donatorima, a sve s ciljem osiguravanja mogućnosti besplatnog uključivanja djece u aktivnosti slobodnog vremena sukladno njihovim potrebama i željama (primjerice, sportske i plesne aktivnosti, kazališne predstave, filmske projekcije, proslave dječjih rođendana), i kako se djeca korisnici Skloništa za žrtve nasilja ni po čemu ne bi izdvajali od svojih vršnjaka. Preporuka je rezultirala povećanjem sredstava u proračunu Grada Zadra za rad skloništa u iznosu od 50.000,00 kuna u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Informirani smo da će odgovarajuće službe Grada Zadra te Zadarske županije u dogovoru s djelatnicima skloništa tijekom 2017. napraviti plan za daljnji rad i definirati aktivnosti koje je nužno poduzeti radi poboljšanja uvjeta rada u podizanja kvalitete usluga koje se pružaju u skloništu.

 

SUDJELOVANJE DJECE (PARTICIPACIJA)

Upozorenje o djelovanju udruge „Svjetski dječji parlament“

Pravobraniteljica za djecu više godina prati aktivnosti udruge „Svjetski dječji parlament“, upozorava nadležne institucije na njezino upitno djelovanje te izražava snažnu zabrinutost za zaštitu dječjih prava i dobrobiti u aktivnostima ove, ali i drugih udruga iste osnivačice. Unatoč tomu, osnivačica udruge je i dalje vrlo aktivna i čini se da joj je i dalje omogućen pristup djeci u ustanovama za djecu. Prema našim informacijama primili su je ili surađivali s njom predsjednik Hrvatskoga Sabora, Predsjednik RH, gradski dužnosnici i dva saborska zastupnika, a sama osnivačica tvrdi da njezine programe podržava Europska komisija. O spornom djelovanju ove udruge, obavještavale su nas različite organizacije, ustanove i državne institucije za djecu, medijske kuće, a obraćali su nam se i zabrinuti roditelji koji su s udrugom imali negativna iskustva. Upozoravaju na neprikladan odnos prema djeci, pritužuju se na manipulativne i incidentne situacije u kojima se zatjecala osnivačica udruge, na njezinu izrazitu i često neobičnu upornost u zahtjevima za suradnju. Na međuresornom sastanku održanom u MSPM-u 2015. izražena je snažna zabrinutost za poštovanje dječjih prava u djelovanju predmetne udruge te zaključeno da udruga ne djeluje u skladu s načelima javnosti i transparentnosti te se sumnja na kršenje prava djece različitim oblicima manipulacije. Zaključeno je tada da je djelovanje udruge upitno, kao i buduće dodjeljivanje financijskih sredstava istoj. Tijekom 2016. pravobraniteljica je MSPM-u, MZOS-u, AZOO-u i zagrebačkom Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, uputila upozorenje vezano uz rad ove udruge te obavijestila Ured predsjednika Vlade, MUP, Ministarstvo uprave i Ured za udruge.

 

Osiguranje uvjeta za rad Centra za posebno skrbništvo

Svjesna važnosti zastupanja djece u sudskim i upravnim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, zaštiti imovinskih i osobnih prava djece, kao i u drugim postupcima u kojima je radi zaštite prava i interesa djeteta nužno zastupanje djeteta po posebnom skrbniku, pravobraniteljica za djecu uputila je preporuku Vladi RH i MSPM-u. Istaknula je kako je upoznata s problemima u radu Centra za posebno skrbništvo, kao što su nedovoljan broj posebnih skrbnika s obzirom na broj slučajeva u kojima djecu treba zastupati posebni skrbnik, veličina teritorija koji pokrivaju i dislociranost pojedinih sudova te nedostatak financijskih i materijalnih sredstava, osobito službenih automobila koji su posebnim skrbnicima neophodni za obavljanje djelatnosti. Iskazala je zabrinutost da se, zbog neodgovarajućih kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad posebnih skrbnika, sudjelovanje djeteta u postupku dovodi u pitanje te preporučila da se radi zaštite najboljeg interesa djece koja sudjeluju u postupcima obiteljskopravne naravi osiguraju uvjeti za kvalitetan rad Centra za posebno skrbništvo. MSPM nas je izvijestio kako je svjesno potrebe osiguranja kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta za rad Centra te je Centru dalo suglasnost za zapošljavanje sedam novih pravnika. Nedostatak vozila planiraju osigurati ustupanjem vozila iz sustava socijalne skrbi.

 

SLOBODNO VRIJEME

Organiziranje slobodnog vremena školske djece u Vrbovcu

S obzirom da u OŠ Vrbovec nije organiziran produženi boravak djece, Gradsko društvo Crvenog križa (GDCK) Vrbovec nas je obavijestilo o namjeri organiziranja strukturiranog slobodnog vremena školske djece, učenika 1. i 2. razreda osnovne škole. Ovu inicijativu smo podržali kao aktivnost koja je na tragu naše preporuke o potrebi podrške zaposlenim roditeljima kroz organiziranu brigu o djeci nakon nastave na razini lokalne zajednice. Budući da u području organiziranja produljenog boravka djece izvan školskih ustanova izostaju propisi koji bi jamčili odgovarajući standard skrbi o djeci u pogledu kadrova, prostora, opreme i sredstava za rad s djecom, podržali smo i njihovo obraćanje MZOS-u i MSPM-u. Izrazili smo nadu da će u nedostatku zakonske regulative od ministarstava dobiti korisne smjernice i savjete za realizaciju inicijative na način koji bi bio u interesu djece. Kao posebno vrijedno istaknuli smo odluku da s djecom rade profesionalci s kvalitetnim radnim iskustvom, studenti odgovarajućih usmjerenja i volonteri, sukladno odredbama Zakona o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13). GDCK-u Vrbovec smo preporučili da prije angažiranja osoba koje će raditi i redovito kontaktirati s djecom, pored uvjerenja nadležnog općinskog suda da protiv njih nije u tijeku kazneni postupak i da nije izrečena nepravomoćna presuda za neko od kaznenih djela, u Kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa provjere jesu li prethodno osuđivane za kaznena djela koja predstavljaju zakonsku zapreku za rad s djecom. Obaviješteni smo kako je inicijativa za osnivanjem Kluba za djecu i mlade, kao nadomjestak produljenom boravku, u kojem se provode aktivnosti organiziranja slobodnog vremena učenika 1. i 2. razreda OŠ u Vrbovcu zaživjela te da je GDCK Vrbovec postupio sukladno preporuci.