Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2015. – Zaštita interesa djece – razno

Pravosuđe

Osiguranje primjerenih uvjeta za ispitivanje djece žrtava i svjedoka u sudskim postupcima

U sklopu redovitih obilazaka ustanova i institucija pravobraniteljici su predstavljene prostorne i stručne mogućnosti Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u čijim prostorima je moguće provoditi ispitivanje djece žrtava i svjedoka u sudskim postupcima, na način koji je usklađen s visokim standardima zaštite dobrobiti i prava djeteta te usmjeren zaštiti djece od retraumatizacije. Saznali smo da ova mogućnost, nažalost, nije iskorištena, iako bi takav oblik suradnje sa sudovima nedvojbeno pridonio boljoj zaštiti djece. Stoga smo Ministarstvu pravosuđa (MP) i Županijskom sudu u Zagrebu preporučili da razmotre mogućnost korištenja ovog prostora za ispitivanje djece žrtava i svjedoka u sudskim postupcima. Na preporuku je odgovorio MP izrazivši otvorenost i spremnost podržati svaki prijedlog i preporuku koja pridonosi unapređivanju položaja djece žrtava i svjedoka u kaznenim postupcima, njihovoj zaštiti od sekundarne viktimizacije i poboljšanju uvjeta u cilju zaštite njihovog najboljeg interesa. Obavijestili su nas da su predstavnike pravosudnih tijela iz Zagreba i Velike Gorice upoznali s mogućnošću korištenja prostora i usluga stručnjaka Poliklinike, kao i da je ostvarena suradnja s MUP-om, koji je sudovima stavio na raspolaganje posebno opremljene prostorije za ispitivanje djece u 27 ustrojstvenih jedinica koje pokrivaju područje 15 županijskih sudova.

Objava presuda na e-Oglasnoj ploči sudova

U povodu saznanja o objavi kaznene presude s navođenjem identiteta žrtava nad kojima je, dok su bile maloljetne, počinjeno kazneno djelo bludnih radnji, preporukom i upozorenjem obratili smo se Ministarstvu pravosuđa (MP). Upozorili smo na štetnost ovakve prakse, izrazivši stav da je objava ovakvih presuda na e-Oglasnoj ploči krajnje neprimjerena jer je dostupna i vidljiva svima te da se time narušava integritet žrtava kaznenih djela protiv spolne slobode, koje imaju pravo na tajnost osobnih podataka. Preporučili smo da preispitaju praksu sudova vezanu za objave presuda koje se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i žrtava kaznenih djela protiv spolne slobode te da poduzmu radnje kako bi se spriječile daljnje objave presuda kojima se povređuju prava žrtava na privatnost te kako bi se spriječila njihova daljnja traumatizacija.

Posjeti djece roditeljima u Zatvoru u Zagrebu, Puli, Rijeci i Kaznionici u Valturi

Upoznati s neprimjerenim organiziranjem i odvijanjem posjeta djece roditeljima u Zatvoru u Zagrebu, Puli, Rijeci i Kaznionici u Valturi (dugotrajno čekanje, skraćivanje posjeta zbog gužve, odvijanje posjeta u neprimjerenom prostoru, susreti s roditeljem u istražnom zatvoru uz zaštitnu pregradu i onemogućavanja fizičkog kontakta), Upravi za zatvorsku sustav Ministarstva pravosuđa (UZS) uputili smo preporuke (4) za otklanjanje navedene situacije. Preporučili smo da se igračkama i didaktičkim materijalom obogati prostor za posjete djece, da se boljom organizacijom izbjegnu čekanja djece na posjete, da se posjeti djece istražnim zatvorenicima odvijaju bez pregrade i da se djeci omogući fizički kontakt s roditeljem. Kako smo prilikom posjeta Kaznionici u Valturi uočili neiskorišten potencijal vanjskog prostora kod objekta za posjete, preporučili smo UZS-u da se taj prostor prenamjeni u igralište za djecu. UZS-u smo preporučili i povremeno provođenje nadzora nad odvijanjem posjeta, radi uvida u stvarno stanje. UZS se očitovao navodeći da su moguća kraća čekanja zbog gužve, a da se prostor za djecu trenutačno nadopunjuje materijalom za igru. U Zatvoru u Puli omogućen je fizički kontakt djece s roditeljem u istražnom zatvoru, a u Kaznionici u Valturi pristupilo se realizaciji preporuke.

Edukacija djelatnika službe osiguranja u Odgojnom zavodu u Turopolju

U povodu prijava djece koja izvršavaju odgojnu mjeru u Odgojnom zavodu u Turopolju o navodnom fizičkom kažnjavanju od strane djelatnika pravosudne policije te njihovom diskriminatornom ponašanju, obratili smo se Upravi za zatvorski sustav MP-a. Preporučili smo da se djelatnici pravosudne policije koji rade s djecom na izvršenju odgojne mjere educiraju o pravima djeteta te informiraju o zabranjenim oblicima diskriminatornog ponašanja. Također smo preporučili da prilikom odabira djelatnika pravosudne policije koji rade s djecom, vode računa i o osobinama ličnosti, stupnju senzibiliziranosti i sklonostima za rad s mladim počiniteljima kaznenih djela. Uprava za zatvorski sustav MP-a preporuke je prihvatila.

Zaštita prava i interesa djece u istražnom zatvoru, u zatvorima u Puli i Rijeci

Prilikom posjeta zatvorima u Puli i Rijeci i uočenih problema preporučili smo UZS-u da se posebna zatvorska jedinica za maloljetnike u Rijeci pripremi za iznenadni dolazak maloljetnika u istražni zatvor, da se posebna zatvorska jedinica za maloljetnike u Puli prilagodi i učini primjerenijom boravku mladih ljudi te da se žurno zaštiti pravo na njihovu privatnost podizanjem pregradnog zida toaleta. Preporuke su prihvaćene, osim podizanja pregradnog zida toaleta, što prema odgovoru UZS nije izvedivo zbog tehničkih razloga.

Postupanje državnih odvjetništava s djecom koja su pokušala samoubojstvo

Upoznati s praksom pojedinih državnih odvjetništva, koji u svrhu preispitivanja odgovornosti roditelja ili skrbnika za pokušaj samoubojstva djeteta obavljaju razgovor s djetetom, uputili smo preporuku DORH-u. Preporučili smo da se potrebni podaci za donošenje državno odvjetničke odluke o eventualnoj odgovornosti roditelja i potrebi pokretanja kaznenog postupka prikupe iz izvješća tijela koja su već poduzela mjere prema djetetu i obitelji (policija, centar za socijalnu skrb, liječnik) kako bi se na taj način izbjeglo nepotrebno ispitivanje djeteta i njegovo dodatno traumatiziranje.

Zaštita djece od počinitelja kaznenih djela

Nakon saznanja da je po isteku dugogodišnje kazne zatvora počinitelj najtežih kaznenih djela na štetu djece, osnovao udrugu za zaštitu ljudskih prava i u njezinom programu, objavljenom na web stranicama udruge, naveo i rad s djecom, obratili smo se MUP-u, Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM) i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS). Već smo i prije, prilikom očitovanja na Prijedlog Zakona o udrugama, upozorili na mogući rizik i preporučili mjere kojima bi se to spriječilo, no naši prijedlozi nisu uvaženi, te Zakon ne brani počiniteljima najtežih kaznenih djela na štetu djece da osnuju udrugu te putem rada u udruzi dođu u kontakt s djecom. Stoga smo preporučili MSPM-u i MZOS-u poduzimanje mjera kako bi se spriječilo da dotična osoba dođe u kontakt s djecom u institucijama čiji su korisnici djeca. Također smo im preporučili da osiguraju da ustanove u njihovoj nadležnosti prilikom ostvarivanja suradnje s udrugama zatraže provjeru ranije osuđivanosti od Ministarstva pravosuđa za sve provoditelje programa koji će biti u neposrednom kontaktu s djecom, na način kako su to dužne uraditi prilikom zapošljavanja djelatnika. O konkretnom slučaju izvijestili smo i Ured za udruge Vlade RH, Ministarstvo uprave te Ured državne uprave u kojem je udruga registrirana. MSPM nas je izvijestilo da je svim domovima koji rade s djecom u njihovoj nadležnosti proslijedio našu preporuku. Ured za udruge Vlade RH izvijestio nas je da se sukladno praksi Europskog suda za ljudska prava i odlukama Ustavnog suda RH ne mogu postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju prava na slobodno udruživanje, osim onih propisanih zakonom. MUP je utvrdilo zakonitost postojanja i djelovanja udruge, a u cilju pravovremenog uočavanja mogućih neprihvatljivih i kažnjivih ponašanja u području kazneno pravne zaštite djece, o mogućim rizicima upoznali su policijske službenike nadležne policijske uprave.

Zaštita ranjivih skupina djece


Zaštita djece u riječkim romskim naseljima

Zbog loših životnih uvjeta u dva romska naselja na riječkom području (loša cestovna infrastruktura, trošni i neodgovarajući stambeni objekti u kojima žive mnogočlane obitelji s djecom bez struje i vode, nepostojanje vodovodne, električne i kanalizacijske mreže, problem odvoza glomaznog otpada) koji predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem koji može dovesti do bolesti i epidemija širih razmjera, preporukom smo se obratili nadležnim tijelima. Preporučili smo Primorsko-goranskoj županiji, Gradu Rijeci, CZSS-u, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i HEP-u poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti kako bi se rješili problemi s kojima su suočeni mještani ovih romskih naselja. Zaprimili smo izvješća nadležnih tijela koja govore o spremnosti za suradnju radi pomoći u prevladavanju loše situacije u naseljima.

Zaštita prava i interesa djece izbjeglica 

Pravobraniteljica za djecu već se niz godina bavi problematikom zaštite djece u migracijama, osobito djece stranih državljana bez pratnje odraslih. Od 2013., zbog ratnih događanja na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi, pratimo i promičemo zaštitu prava djece izbjeglica/migranata u suradnji s Europskom mrežom pravobranitelja za djecu (ENOC). Vladi RH smo u srpnju 2015. uputili obavijest o Otvorenom pismu ENOC-a  upućenom svim nacionalnim vladama, Europskoj uniji i međunarodnoj zajednici u povodu učestalih stradavanja djece na Sredozemnom moru te zatražili  izvješće o nacionalnim, europskim i međunarodnim aktivnostima, u koje je uključena Republika Hrvatska, o daljnjim planovima posebice vezano uz djecu izbjeglice.

U kolovozu 2015. potaknuta svakodnevnim prizorima patnje izbjeglica, koji u masovnom broju bježe iz ratom obuhvaćenih područja, pravobraniteljica za djecu obratila se ministru unutarnjih poslova preporukom da se u okviru resora MUP-a poduzmu aktivnosti i potrebne mjere kako bi naša država prihvatila djecu izbjeglice koja će pomoć zatražiti na našim granicama. Nakon što je izbjeglički val krenuo rutom kroz Hrvatsku nevladine udruge upozorile su pravobraniteljicu da se djeca bez pratnje roditelja ili odraslih članova obitelji navodno odvoze u detencijske centre za odrasle osobe te im se za skrbnika postavlja osoba iz grupe bez provjere stvarnog odnosa između djeteta i te osobe. Provjeravajući ove navode pravobraniteljica je 19. rujna 2015. upozorila MUP-u na rizike takvoga postupanja s djecom bez pratnje. Podsjetila je da smještaj djece u detencijske centre zajedno s odraslim osobama, ako te osobe nisu članovi njihovih obitelji, predstavlja kršenje Konvencije o pravima djeteta. Preporučila je da smještaju djece bez pratnje članova obitelji prethodi procjena ugroženosti djeteta kako bi se ona smjestila u odgovarajuće uvjete te im se pružila zaštita sukladno međunarodnim standardima postupanja s ovom ranjivom skupinom djece. U svojem odgovoru MUP nas je izvijestio o svojim dosadašnjim postupanjima prema djeci bez pratnje opovrgavajući navode o ograničavanju slobode kretanja maloljetnicima te navodeći kako je postupanje s djecom bez pratnje i imenovanje skrbnika u nadležnosti socijalne skrbi koja u prihvatnim centrima ima organizirano stalno dežurstvo.

Zaštita djece koja prose

Ponukana učestalim obraćanjima građana zabrinutima za sigurnost djece prosjaka na ulicama Zagreba pravobraniteljica se obratila PU zagrebačkoj. Preporučila je žurno poduzimanje aktivnosti kako bi se u suradnji s nadležnim socijalnim službama poduzele mjere za zaštitu djece. Riječ je o djeci različite dobi koju navodni roditelji prosjačeći vode sa sobom ili nose u naručju, koristeći ih ne bi li izazvali samilost kod prolaznika. Policija nas je izvijestila kako su postupajući po našoj obavijesti naložili pojačano poduzimanje preventivnih i represivnih mjera protiv osoba za koje su utvrdili da djecu koriste za prosjačenje.

Sigurnost djece


Program osposobljavanja za vožnju biciklom

Svjesni opasnosti vožnje biciklom, već više godina ukazujemo na potrebu zaštite djece kao sudionika u prometu tražeći da se osigura edukacija i osposobljavanje za sigurnu vožnju kako bi se djecu pripremilo za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta upozoravamo na nužnost donošenja Programa osposobljavanja za vožnju biciklom, programa biciklističkog ispita i Obrasca potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom, čije donošenje je već šest godina propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. U 2015. smo preporučili da se roditelji i djeca informiraju o tome gdje se izvodi program osposobljavanja na području svake lokalne zajednice. Program je donesen  u siječnju 2016. godine.

Sigurnost djece u taksi prijevozu

U povodu pritužbe roditelja da većina taksi prijevoznika na područja Zagreba u svojim vozilima nemaju dječje autosjedalice, niti su ih u mogućnosti osigurati te se prijevoz djece obavlja tako da roditelji malu djecu za vrijeme vožnje drže u krilu, a veća djeca sjede sama vezana sigurnosnim pojasom, obratili smo se MUP-u, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) i HAK-u. Preporučili smo da se prijevoz djece organizira u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC). Preporučili smo i da roditelje informiraju da prilikom ugovaranja taksi prijevoza trebaju tražiti vozilo s autosjedalicom. MPPI nas je izvijestio da nema zakonske obveze postupanja, dok MUP u svakodnevnom nadzoru prometa pridaje poseban značaj odredbama ZSPC-a koje uređuju obveze za vozače i putnike koji se prevoze u motornom vozilu, bez obzira u kojoj se vrsti prijevoza radi. Podržavaju našu inicijativu da se prilikom dodjele koncesija za obavljanje autotaksi djelatnosti u obzir uzme i potreba za siguran prijevoz djece.

Unapređivanje prometne i komunalne infrastrukture radi sigurnosti djece u prometu

U više navrata roditelji su nam ukazali na opasne prometnice kojima se djeca kreću na putu od kuće do škole te na neadekvatnu i nedostatnu infrastrukturu i signalizaciju, tražeći pomoć u zaštiti sigurnosti djece. Za svaku prijavu obraćali smo se nadležnim tijelima (jedinicama lokalne samouprave, policijskoj upravi, Hrvatskim cestama d.o.o., Županijskoj upravi za ceste) i upućivali preporuke koje su se odnosile na: upotpunjavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, obilježavanje pješačkih prijelaza, izgradnju nogostupa, osiguravanje prisutnosti prometnog policajca na spornim prijelazima, naročito u vrijeme prije početka i po završetku nastave ili pak na intenziviranje kontrole i nadzora vozila, vozača i drugih sudionika u prometu. U većini slučajeva naše su preporuke prihvaćene i realizirane. Nerealizirane se uglavnom odnose na izgradnju nogostupa, a što je u vezi s otežanim i dugotrajnim postupcima reguliranja imovinsko-pravnih odnosa. Pritužbe su se odnosile na sigurnost u prometu djece iz Varaždinskih Toplica, Sesvetskog Kraljevca, Zagreba, Grubina te naselja Jasenovec.

Zaštita djece od ugrožavajućeg ponašanja konduktera i vozača autobusa

Na temelju prijava o slučajevima u kojima su kondukter i vozač autobusa izbacili i ostavili na autocesti djecu zbog neispravnih voznih karata, dovodeći time u opasnost njihove živote, uputili smo prijevoznicima upozorenje na povredu prava i interesa djece. Posebno smo ukazali na potrebu edukacije vozača i drugih djelatnika u cestovnom prijevozu o poštovanju prava putnika te osvještavanju njihove uloge u sprečavanju ugrožavajućih postupaka kojima djeca mogu biti izložena za vrijeme prijevoza. Prijevoznik Brioni d.d. Pula nije prihvatio našu preporuku odričući svoju odgovornost i prebacujući je na djecu. Prijevoznik Croatia Bus d.o.o. Zagreb, prihvatio je upozorenje te je proveo edukaciju i dodatna upozorenja u vezi sa zaštitom prava i interesa djece, pogotovo kad se prevoze bez pratnje. Vozači su dobili izvanredne otkaze zbog ovog slučaja.

Zaštita djece korisnika usluga Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET-a)

U povodu pritužbe djevojčice na nasilno i uvredljivo ponašanje vozača tramvaja, uputili smo preporuku Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) da ispita slučaj, da vozača koji se neprimjereno ponio prema djetetu, ostale vozače i djelatnike ZET-a, upozori na nužnost pristojnog i obazrivog postupanja prema djeci te da se vozač ispriča djetetu za uvredljivo ponašanje. ZET nas je, uz osudu ponašanja vozača, obavijestio da je djevojčici uputio pisanu ispriku, da je sve vozače upozorio na potrebu uljudne komunikacije s građanima, posebice djecom te da će dodatno pojačati nadzor vozača na terenu.

Zaštita djece od napada pasa

U slučaju u kojem je pas napao i teško ozlijedio četverogodišnjeg dječaka na dječjem igralištu, te je drugi dan ponovno bio bez nadzora vlasnika u blizini dječjeg igrališta, obratili smo se Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice, Veterinarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede te Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj. Preporučili smo da poduzmu radnje kako bi se spriječio pristup pasa dječjim igralištima te kako bi se utjecalo na odgovorno ponašanje vlasnika kućnih ljubimaca. Iz izvješća PU virovitičko podravske razvidno da je ODO-u u Virovitici podnesena kaznena prijava protiv osobe koja je u tom trenutku bila dužna brinuti se o psu. Ministarstvo poljoprivrede smatra da jedino stalna edukacija vlasnika kućnih ljubimaca (primjerice putem preporučenih radio emisija) te represivni postupci protiv neodgovornih vlasnika mogu poboljšati stanje kontroliranog kretanja pasa na javnim površinama u gradu. Grad Virovitica izvijestio nas je kako redovito poduzima radnje sukladno općem aktu kojim su propisani uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te kako ulaže napore radi osiguranja odgovornog ponašanja vlasnika kućnih ljubimaca.

Zaštita od diskriminacije


Javno priopćenje pravobraniteljice u povodu izjave o izvanbračnoj djeci

U povodu izjave bivšeg glavnog državnog odvjetnika, u kojoj je okarakterizirao izvanbračnu djecu kao onu koju „nitko ne voli“, pravobraniteljica je uputila javno priopćenje u kojem je osudila takvu izjavu, ukazala na nedopustivost stigmatiziranja izvanbračne djece i podsjetila na Ustavom zajamčenu jednakost bračne i izvanbračne djece i zabranu diskriminacije. Bivši glavni državni odvjetnik se ispričao zbog svoje izjave.

Preporuka u povodu blagoslova i molitve na maturalnoj večeri

U povodu pritužbe na održavanje katoličkog vjerskog obreda na maturalnoj večeri učenika dviju srednjih škola u Kninu, pravobraniteljica se obratila Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS). Upozorila je da obvezivanje učenika na sudjelovanje u vjerskim sadržajima, uključujući i one koji nisu vjernici ili su pripadnici drugih vjeroispovijedi, upućuje na diskriminaciju po osnovi vjere i/ili uvjerenja. Preporučila je provođenje nadzora nad školama organizatorima ovog događaja, kao i da se sve škole upozori na obvezu poštovanja Konvencije o pravima djeteta i Zakona o suzbijanju diskriminacije (ZSD) tijekom nastave, izvannastavnih aktivnosti i sadržaja organiziranih za svu djecu. MZOS se složio sa stajalištem u preporuci, ističući da se protivi diskriminirajućoj praksi te zatražio očitovanja škola uključenih u slučaj, ali nemamo obavijesti da je školama uputio preporuku za poštovanje Konvencije o pravima djeteta i ZSD-a.

Sport


Z
aštita prava i dobrobiti djece koja sudjeluju u teniskim natjecanjima

Pravobraniteljici za djecu roditelji su ukazali na zabrinjavajuću praksu održavanja dječjeg teniskog turnira na otvorenim terenima pri izrazito visokim temperaturama (32ᵒC). Zbog toga smo upozorili Hrvatski teniski savez (HTS) i organizatora turnira na štetne posljedice koje po zdravlje djece može imati kretanje i fizički napor po velikim vrućinama. Preporučili smo da organizaciju dječjih teniskih natjecanja i treninga usklade s preporukom stručnjaka HZJZ-a prema kojoj djeca u uvjetima visokih temperatura trebaju izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Organizator je iskazao razumijevanje za naš stav, no naglasio kako je odluka o ispunjavanju uvjeta za natjecanje u nadležnosti sudačke organizacije, a odluci suca da se natjecanje nastavi i u neprikladnim uvjetima pridonijeli su i stavovi nekih roditelja koji su se protivili odgađanju turnira. Iz HTS-a nam je odgovoreno kako će postojeći Pravilnik uskladiti s propisima Europske teniske asocijacije nadležne za natjecanje djece u kategorijama do 12 i do 14 godina.

Ostalo


Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi

U povodu obilježavanja prve godišnjice stupanja na snagu Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, obavijestili smo Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM) i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) o izjavi koju su zajednički sastavili i uputili Međunarodna kolicija Ratify OP3CRC i vodeći stručnjaci UN-a za prava djece, uključujući predsjednicu Odbora za prava djeteta UN-a Kirsten Sandberg, Posebne izaslanice Glavnog tajnika UN-a za djecu i oružane sukobe Leilu Zerrougui i za pitanja nasilja nad djecom Martu Santos Pais, kao i Posebnu izvjestiteljicu za pitanja prodaje djece, dječje prostitucije i dječje pornografije Maud de Boer-Buquicchio. Izjavom se poziva države da ratificiraju Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, čime će pridonijeti implementaciji Konvencije o pravima djeteta i njezinih protokola te omogućiti pristup sve djece pravdi na svim razinama. Preporučili smo aktivno djelovanje kako bi se i Hrvatska priključila sve većem broju država koje su ratificirale ovaj Protokol, omogućujući time djeci i njihovim zastupnicima obraćanje Odboru za prava djeteta UN-a. Nismo dobili odgovor o stavu u vezi s ovom preporukom, ali obaviješteni smo da je u planu normativnih aktivnosti za 2016. i ratifikacija ovoga Protokola.

Suradnja pravobraniteljice s članovima Europskog  parlamenta iz Hrvatske

Svjesna mogućnosti koje članstvo i zastupnički rad u Europskom parlamentu (EP) pruža u području zaštite prava djece, pravobraniteljica je ponovila prijedlog o suradnji pravobraniteljice za djecu i članova EP-a iz Hrvatske. Podsjetila je da je u postupku dovršavanje Strategije Vijeća Europe za prava djece 2016. – 2021. te ukazala na to da nijedan zastupnik iz RH nije član Međugrupe za dječja prava EP-a. Preporučila je zastupnicima da se u sklopu svojih parlamentarnih aktivnosti uključe u ovu grupu te ih ponovno pozvala na suradnju i partnerstvo u promicanju i zaštiti ljudskih prava djece u Hrvatskoj. Pozivu su se u 2015. odazvali Tonino Picula i Ruža Tomašić.

Prijedlog o tematskim razgovorima pravobraniteljice za djecu i zastupnika Hrvatskog sabora

Dosadašnja aktivnost pravobraniteljice u odnosu na Hrvatski sabor ostvarivala se uglavnom kroz predstavljanje godišnjeg izvješća pravobraniteljice, sudjelovanje na sjednicama saborskih odbora, iniciranje ili zajedničko organiziranje tematskih sjednica i skupova. Kao novi oblik suradnje pravobraniteljica je 2014. Predsjedniku Hrvatskoga Sabora predložila povremeni  Tematski sat s pravobraniteljicom za djecu, tijekom kojeg bi zastupnici mogli s s njom razgovarati o pojedinim aktualnim temama iz područja zaštite dječjih prava. Ovaj prijedlog aktualizirao se 2015., kad su zastupnici prilikom rasprave o Izvješću pravobraniteljice za djecu u Hrvatskom saboru sami preporučili ostvarivanje snažnije suradnje i kontakata pravobraniteljica s Hrvatskim saborom, kako putem odbora, tako i putem kontakata s pojedinim zastupnicima. Kako bi se ovaj prijedlog konkretizirao, pravobraniteljica se obratila svim klubovima zastupnika predlažući teme za raspravu (Preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta Republici Hrvatskoj; „Registar“ počinitelja kaznenih djela na štetu djeteta; Obveza cijepljenja djece; Prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom; Dječji rad i angažman u kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim aktivnostima; Djeca i mediji, Odgovornosti i prava roditelja u odnosu na dječja prava) te izražavajući spremnost za  razgovor i o drugim temama po prijedlogu zastupnika. Iako ovaj vid suradnje smatramo velikim potencijalom za potpunije sagledavanje, zastupanje i zaštitu dječjih prava, od klubova zastupnika nismo dobili odgovor na ovu preporuku.