Izbornik

O uredu pravobraniteljice

Stručni i administrativni poslovi za pravobranitelja za djecu obavljaju se u Uredu pravobraniteljice za djecu.
Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu LINK

Sukladno Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), pravobraniteljica za djecu ima dvije zamjenice (kontakt tel. 01/4929 669 i info@dijete.hr).

mr. sc. Marija (Maja) Gabelica Šupljika, prof. psihologije

 

Tatjana Holjevac, mag. iur.
Stručno-savjetničke poslove u Uredu obavlja multidisciplinarni tim koji čine tri dužnosnice i 15 savjetnica, među njima 10 pravnica, dvije psihologinje, pedagoginja, socijalna pedagoginja, socijalna radnica, logopedinja, ekonomistica, te profesorica stranih jezika i ujedno politologinja.
Administrativno tehničke i računovodstvene poslove obavlja četvero službenika.

 

Ustrojstvene jedinice

 1. Služba za stručne poslove
 2. Služba za opće poslove

1. Služba za stručne poslove

 • prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
 • prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
 • prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,
 • upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom te potiče djecu na izjašnjavanje,
 • obavlja stručne poslove u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim pravobraniteljici za djecu,
 • obrađuje predmete po uputama pravobraniteljice za djecu i zamjenica te izrađuje nacrte upozorenja, preporuka i prijedloga,
 • izrađuje nacrte prijedloga za poduzimanje mjera za sprječa­vanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece te nacrte akata kojima se zahtijevaju izvješća o poduzetim mjerama,
 • izrađuje nacrte kaznenih prijava nadležnom državnom odvjetništvu u slučaju kada sazna da je dijete izvrgnuto tjelesnom ili duševnom nasilju, spolnoj zlouporabi, zlostavljanju ili izrabljivanju, zanemarivanju i nehajnom postupanju te nacrte upozorenja nadležnom centru za socijalnu skrb, s prijedlozima mjera za zaštitu prava i interesa djece,
 • prati i proučava propise i probleme koji se javljaju u njihovoj primjeni te o tome daje pravobranitelju za djecu mišljenja i prijedloge,
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri pravobraniteljica za djecu.

2. Služba za opće poslove

 • prikuplja sudsku praksu i pravna stajališta Ustavnog, Vrhov­nog i Upravnog suda Republike Hrvatske koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa djece,
 • evidentira i statistički obrađuje predmete koji se odnose na povrede pojedinačnih prava djece te opće pojave i načine povreda prava i interesa djece,
 • prikuplja međunarodne dokumente, stručnu literaturu te druge podatke koji su od značaja za zaštitu prava i interesa djece,
 • obavlja poslove u svezi sa zapošljavanjem te ostvarivanjem prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika,
 • obavlja računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove te se brine o zakonitoj provedbi važećih materijalno-financijskih propisa,
 • obavlja administrativno-tehničke poslove vezane uz ured­sko poslovanje,
 • obavlja poslove uspostave i održavanja informacijskog sustava,
 • organizira i brine se o provođenju izdavačke djelatnosti,
 • obavlja druge poslove koje joj povjeri pravobraniteljica za djecu.