Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2016. – Odgoj i obrazovanje

Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

U povodu početka školske godine 2016./2017. uputili smo MZOS-u 19 preporuka, prijedloga i stajališta za zaštitu prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pozvali smo MZOS da sve odgojno-obrazovne ustanove obavijesti o ovim preporukama i da se založi za njihovo ostvarivanje u praksi.

 • Nasilje u odgojno-obrazovnim ustanovama i djeca s problemima u ponašanju

Uz ponavljanje preporuke da škole i dječji vrtići upoznaju roditelje i djecu s propisima koji se odnose na zaštitu djece od nasilja te s aktivnostima koje je odgojno-obrazovna ustanova dužna poduzeti, preporučili smo: kontinuirano unapređivanje međuinstitucionalne suradnje u pristupu ovom problemu te organiziranje zajedničkih sastanaka, poboljšanje formalnog socio-pedagoškog i psihološkog obrazovanja te intenziviranje dodatnih edukacija odgojno–obrazovnih djelatnika za problematiku nasilja, druge probleme u ponašanju djece te provođenje metode medijacije. Nadalje smo preporučili:intenzivnije povezivanje i razmjenu informacija o svakom djetetu prilikom prelaska iz dječjeg vrtića u školu i iz osnovne u srednju školu; ujednačavanje metodologije evidentiranja i godišnjeg izvještavanja o broju i pojavnim oblicima nasilja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja; individualnu procjenu svake situacije i djeteta te, osim represivnih pedagoških mjera, primjenu restitutivnih i psihosocijalnih intervencija; intenzivnije provođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih na razvoj socijalnih vještina djece, posebice komunikacijskih i onih za rješavanje sukoba; poticanje i uključivanje djece u kreiranje, osmišljavanje i provođenje preventivnih aktivnosti; ekipiranje stručnih službi škole socijalnim pedagozima; ustrojavanje baze podataka o svim preventivnim programima koji se provode u svim školama; snažnije povezivanje i suradnju lokalne zajednice i škole u definiranju potreba djece i provođenju preventivnih programa; Također smo preporučili donošenje Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana za učenike u riziku za razvoj problema u ponašanju i s problemima u ponašanju, kao i da MZOS odgojno-obrazovne ustanove upozna s tekstom Strategije MMS-a protiv nasilja „Stop tišini koja boli“.

 • Djeca s teškoćama u razvoju

Ponovili smo preporuku o potrebi žurnog donošenja Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te jednoznačnog definiranja uvjeta, kriterija i pravila u vezi s osiguravanjem modela podrške za učenike s teškoćama u razvoju (TUR). Naglasili smo nužnost pronalaženja rješenja za sustavno (su)financiranje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za djecu s TUR; razvijanje modela edukacije pomoćnika u nastavi/komunikacijskog posrednika te njihove supervizije tijekom procesa uključivanja. Preporučili smo dodatna ulaganja za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, posebice u srednjim školama. Apelirali smo na veću fleksibilnost u provedbi te omogućavanje zakonske iznimke za učenike s TUR u odnosu na omogućavanje prijelaza iz redovnog u posebni program obrazovanja tijekom cijele školske godine.

 • Djeca pripadnici nacionalnih manjina

Preporučili smo provedbu preventivnih programa usmjerenih učenju sve djece toleranciji, nediskriminaciji i prihvaćanju različitosti; edukaciju i informiranje roditelja i odgojno-obrazovnih radnika, kao i drugih osoba koje sudjeluju ili pomažu u odgojno-obrazovnom procesu, o pravima djece i zaštiti djece od diskriminacije; stručno usavršavanje i dodatne stručne podrške odgojno-obrazovnim radnicima u radu na razvijanju tolerantnih odnosa između djece pripadnika nacionalnih manjina i djece većinske nacionalnosti; pravovremenu organizaciju i dosljedno provođenje dvogodišnjih predškolskih programa, uz pojačan rad u produženom boravku i slobodnim aktivnostima; dostupnost romskih pomagača te intenzivnu suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom. Također smo preporučili uključenje sve djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškole i u programe učenja hrvatskoga jezika; njihovu pripremu za polazak u školu; osiguravanje prijevoza djeci do odgojno-obrazovnih ustanova te osiguravanje odgovarajućih prostornih i kadrovskih kapaciteta u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 • Darovita djeca

Kako još nije donesen podzakonski propis kojim bi se uredila prava darovite djece, a što smo preporučili prošle godine, ponovili smo ovu preporuku te preporučili sustavno rješavanje obrazovanja darovitih učenika. Ujedno smo preporučili školama da vode računa o najboljem interesu djece, osobito o opterećenosti darovitih učenika te ujednače kriterije odabira učenika za pristup višoj razini natjecanja (županijskoj i državnoj) pod ingerencijom AZOO-a.

 • „Novi“ učenici u razredu

S obzirom na trendove migracija i porast broja djece koja mijenjaju razrednu sredinu preporučili smo da se svim „novim“ učenicima u razredu pruži odgovarajuća potpora u procesu inkluzije, te da se učiteljima osigura pomoć i dodatna edukacija o interkulturalnom učenju i poučavanju te inkluzivnom konceptu obrazovanja. Naglasili smo potrebu žurnog i koordiniranog djelovanja svih dionika koji jesu i koji bi trebali biti uključeni u rješavanje njihova statusa kako se zbog administrativnih zapreka ne bi dogodilo da se djetetu onemogući pravo na obrazovanje.

 • Zaštita na stručnoj praksi

Radi zaštite učenika strukovnih škola na stručnoj praksi preporučili smo informirati roditelje i učenike o pravima učenika za vrijeme praktične nastave i vježbi. Školama smo preporučili da roditeljima i djeci pruže pomoć pri odabiru poslodavaca kod kojih će pohađati praktičnu nastavu, da prate njihov rad kod poslodavaca te da uspostave sustav kontrole i nadzora, kako ugovora koje škole sklapaju s poslodavcima na temelju kojih šalju učenike na praksu, tako i smještaja djece izvan vremena obavljanja prakse.

 • Zaštita djece unutar odgojno-obrazovnih ustanova u situacijama ugrožavajućih ponašanja roditelja

Školama smo preporučili da u situacijama u kojima je ponašanje roditelja ugrožavajuće za dijete (konflikt između roditelja u ostvarivanju roditeljske skrbi, nasilje, alkoholizam, utjecaj opijata…) intenziviraju suradnju s nadležnim centrom za socijalnu skrb (CZSS) i policijom. Preporučili smo donošenje internog protokola škole o postupanju u kriznim situacijama s jasno definiranim ulogama i obvezama djelatnika škole u navedenim situacijama. Podsjetili smo na nužnost suradnje s nadležnim tijelima i koordiniranog djelovanja u slučaju provođenja sudske ovrhe u prostorijama škole.

 • Zdravstvena zaštita djece u okviru odgojno obrazovnih ustanova

Apelirali smo na veću osjetljivost odgojno-obrazovnih radnika za potrebe djece te potrebu podrške nastavnicima i njihovo bolje informiranje o načinu na koji mogu pomoći djetetu kako bi mu nakon hospitalizacije olakšali povratak u razrednu zajednicu. Preporučili smo veći angažman MZOS-a u cilju osiguravanja škole u bolnici za svu djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi koja su na bolničkom liječenju te suradnju škole s timovima školske medicine u cilju obuke djelatnika i pružanja prve pomoći djetetu u slučaju dijabetičke kome. Ponovili smo preporuku školama da rasterete učeničke torbe pažljivijim planiranjem korištenja udžbenika i drugih nastavnih sredstava u školi te da osiguraju u školi prostore/ormariće za odlaganje udžbenika, pribora i opreme za svako dijete.

 • Kvalitetna prehrana djece

Apelirali smo na MZOS da upozori škole i osnivače o neprihvatljivosti automata sa slatkišima u prostoru škole te da poštuju normative i smjernice za prehranu učenika određene od strane Ministarstva zdravlja (MZ). Preporučili smo da se djeci osigura unos zdravih namirnica unutar školske prehrane te upozorili da se, u slučajevima nedostatne prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji, djeci osigura pomoć uz obzirno postupanje kako bi se izbjegla stigmatizacija i da bi se zaštitilo dostojanstvo djeteta i njegove obitelji.

 • Osiguravanje mobilnog tima stručnih suradnika za više odgojno-obrazovnih institucija

Kako djeca, osobito ona u manjim mjestima i na otocima, i dalje nemaju osiguranu svu potrebnu pomoć stručnih suradnika, ponovili smo preporuku o potrebi organiziranja mobilnog tima stručnjaka različitih profila (pedagog, psiholog, rehabilitator, socijalni pedagog i prevoditelj znakovnog jezika) koji bi na lokalnoj i regionalnoj razini za više škola pružali potrebnu pomoć djeci.

 • Suradnja odgojno-obrazovnih ustanova s roditeljima i drugim tijelima i ustanovama radi zaštite najboljeg interesa djeteta

Preporučili smo da odgojno-obrazovni radnici, na početku školske godine daju roditeljima sve potrebne informacije o njihovim pravima, obvezama i odgovornostima u odgojno-obrazovnom procesu, o pravima i obvezama učenika, o proceduri i svim mogućnostima zaštite prava učenika te o načinima komunikacije sa školom. Ujedno smo naglasili potrebu pravovremenog informiranja roditelja o svim kadrovskim i organizacijskim promjenama u školi, kao i o tome tko, kako i u kojim situacijama smije razgovarati s djecom u školi mimo školskoga osoblja. Istaknuli smo potrebu uspostave koordinirane suradnje škole sa svim institucijama zaduženim za zaštitu prava djece te uvođenja redovite prakse sastanaka „studija slučaja“ u rješavanju konkretnog problema, budući da administrativna procedura u pojedinim slučajevima produljuje postupak, čime se dodatno produbljuju teškoće djeteta i krše njegova prava.

 • Međusobni odnosi radnika odgojno-obrazovnih ustanova i njihov utjecaj na djecu

Budući da se sukobi među radnicima odgojno-obrazovnih ustanova odražavaju na kvalitetu i odvijanje odgojno-obrazovnog procesa i narušavaju njihov autoritet u odnosima s učenicima, preporučili smo prioritetno uspostavljanje mehanizma zaštite učenika od sukoba odraslih u školskome okruženju. Naglasili smo potrebu osiguranja skladnog i odgojno poticajnog okruženja za ostvarivanje prava i zaštitu interesa učenika.

 • Zaštita prava učenika od neprofesionalnog, neetičnog i kažnjivog postupanja djelatnika

Upozoravajući na ponašanja djelatnika škola koja nisu protuzakonita, ali su odgojno neprimjerena, preporučili smo odgovarajuće praćenje, evidentiranje i dokumentiranje takvog ponašanja odgojno-obrazovnih radnika, kako ne bi izostali materijalni dokazi lošeg i štetnog postupanja prema djeci, kao i intenziviranje stručno-pedagoških nadzora i razgovora s djecom u postupcima nadzora. Upozorili smo da je, u slučaju svake sumnje na seksualno nasilje i/ili seksualno uznemiravanje učenika od strane radnika škole, potrebno voditi računa o najboljem interesu djeteta i udaljiti radnika iz nastave i iz blizine djece i prije nego optužni akt stupi na snagu, pozivajući se na radno pravne povrede i povrede etičkog kodeksa. Podsjetili smo da, prije zapošljavanja ili druge vrste angažiranja osoba u radu ili kontaktima s djecom, pribave od Ministarstva pravosuđa posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije iz kojeg je vidljivo je li određena osoba pravomoćno osuđivana za kaznena djela koja su zapreka za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

 • Pravo djeteta na informaciju

Preporučili smo školama da učenike i roditelje na početku, kao i tijekom školske godine, upoznaju s kriterijima ocjenjivanja i odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi te zakonskom procedurom u slučaju nezadovoljstva učenika ocjenom ili pedagoškom mjerom. Također smo preporučili da učenike upoznaju s pravilima sigurne uporabe suvremenih tehnologija i informiraju djecu o posljedicama neprimjerene komunikacije na društvenim mrežama i nasilja putem interneta te o načinima postupanja školskih ustanova u tom, kao i svakom drugom obliku nasilja u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Ujedno smo preporučili da odgojno-obrazovni radnici unutar školskog programa rada osmisle načine i aktivnosti kroz koje će djecu informirati i poučavati o dječjim pravima i odgovornostima, da na svojim internetskim stranicama objave poveznice na stranicu Pravobranitelja za djecu namijenjenu djeci (azanas.dijete.hr) te da prigodno obilježe 20. studenoga Dan Konvencije o pravima djeteta.

 • Osiguravanje produženog boravka učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole

Smatrajući da dostupnost produženog boravka ne bi smjela ovisiti o senzibiliziranosti lokalne zajednice i njezinim financijskim mogućnostima te da Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja što prije mora osigurati produženi boravak ispunjen kvalitetnim aktivnostima ili cjelodnevnu nastavu za učenike od prvog do četvrtog razreda, MZOS-u smo preporučili da zajedničkim zalaganjem s jedinicama lokalne i područne samouprave osigura dostupnost produženog boravka ili cjelodnevne nastave učenicima od 1.-4. razreda osnovne škole u svim školama u kojima postoji potreba i interes za takvim oblikom rada.

 • Vjerski sadržaji u organizaciji i u prostorima škole

Radi osposobljavanja djece za život u pluralističkome društvu te učenja djece toleranciji, poštovanju različitosti i uvažavanju prava i potreba manjinskih zajednica MZOS-u smo ponovno preporučili poduzimanje mjera kako se vjerske aktivnosti ne bi prakticirale izvan odobrenoga programa vjeronauka, odnosno vjerskoga odgoja. Preporučili smo da se sve odgojno-obrazovne ustanove upozori na poštovanje propisa i zabranu diskriminacije te  predložili uvođenje alternativnih izbornih nastavnih sadržaja za djecu koja ne pohađaju izborni vjeronauk u školi.

 • Uklanjanje diskriminirajućih sadržaja udžbenika

S obzirom na prijave koje se odnose na neprimjerene i diskriminirajuće sadržaje udžbenika, posebice udžbenike iz vjeronauka, MZOS-u smo preporučili da provede nadzor nad sadržajima udžbenika te poduzme potrebne mjere kako bi se otklonili oni sadržaji za koje utvrde da su protivni načelima demokratskoga poretka, a odnose se na zaštitu ljudskih i manjinskih prava, temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina te ravnopravnost spolova.

 • Prijevoz učenika

Radi zaštite djece u prometu, ali i radi osiguranja dostupnosti obrazovanja, preporučili smo da se osigura besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola, bez obzira na udaljenost i vrstu prijevoza, da se razmotri mogućnost financiranja školskog prijevoza za učenike srednje škole te osigura upoznavanje prijevoznika i vozača s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima kako bi se djecu u školskom prijevozu zaštitilo od nasilja. Podsjetili smo djelatnike škola na nužnost prijave svih prijevoznika koji ne poštuju propise koji se odnose na prijevoz djece.

 • Osposobljavanje djece za upravljanje biciklom

Preporučili smo suradnju svih subjekata koji financiraju, provode i surađuju u provedbi Programa za osposobljavanje za upravljanje biciklom te osiguravanje uvjeta za provođenje ovog programa i motiviranje učenika koji voze bicikle da se uključe u program.

 

MZOS nas je obavijestio da je primio preporuke, prijedloge i stajališta pravobraniteljice za djecu te da ih je uputio Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO) i odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi ih mogli primijeniti u svome radu.