Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2015. – Odgoj i obrazovanje

Štrajk u osnovnim i srednjim školama

U vrijeme štrajka u odgojno-obrazovnim ustanovama pravobraniteljica je uputila preporuku Vladi RH, MZOS-u te Sindikatu hrvatskih učitelja i Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama, pozivajući ih da vode računa o zaštiti najboljeg interesa djece, kako ona ne bi ispaštala zbog njihovog konflikta i teškoća u postizanju dogovora. Ne osporavajući  ustavno pravo odgojno-obrazovnih radnika na štrajk, upozorila je kako su mnoge zbunjujuće i kontradiktorne upute roditeljima i djeci (o dolasku ili nedolasku u školu, opravdavanju sati i sl.) prouzročile niz problema. Podsjetila je da je, radi zaštite učenika, prije svakog štrajka nužno pripremiti i usuglasiti planove postupanja za vrijeme štrajka i nakon njega, kako bi roditelji i djeca bili na vrijeme obaviješteni o pravima i obvezama učenika. To se naročito odnosi na prihvat učenika, ali i odrađivanje izgubljenih sati na što prihvatljiviji način, kako za učenike, tako i za roditelje.

Ostvarivanje prava na srednjoškolsko obrazovanje

Nakon završetka drugog upisnog kruga u rujnu 2015. veliki broj djece (370) ostao je neupisan u srednje škole. Prilikom e-upisa ni djeca ni roditelji nisu dobili pravovremene i iscrpne informacije o eventualnim zaprekama pri upisu, smanjenim kvotama te krivim procjenama slobodnih mjesta u srednjim školama s obzirom na „ponavljače“, kao i ne/mogućnosti naknadnog upisa po odobrenju MZOS-a, a djeci  je sugerirano da nastave školovanje u nekom od drugih mjesta izvan mjesta stanovanja. Pravobraniteljica za djecu stoga se obratila MZOS-u preporučivši da se u rješavanju problema nastavka obrazovanja ove djece, svakako da prednost njihovom najboljem interesu te da im se omogući upis. Navela je kako je nedopustivo da se problem tako velikog broja neupisane djece rješava 15 dana nakon početka školske godine te da je neprihvatljivo u vremenima gospodarske krize roditelje olako upućivati na mogućnost nastavka školovanja njihove djece izvan mjesta stanovanja, bez osiguranog smještaja i prijevoza te sredstava za život. Od MZOS-a smo zaprimili odgovor da su djeci koja nisu ostvarila pravo upisa u zakonski propisanim rokovima na naknadnim upisima ponuđena slobodna mjesta u školama, uz napomenu kako tijekom srednjeg obrazovanja mogu promijeniti program sukladno vlastitim interesima. MZOS navodi i da im je pojašnjena mogućnost sufinanciranja prijevoza te napominje da veći broj djece, koja nisu prihvatila ponuđeno rješenje, pravo upisa nisu ostvarila zbog vlastitih propusta, iako su cijelo vrijeme imala uvid u ljestvice poretka i svoje mogućnosti upisa. U dijelu primjedbi na plan upisa odgovorili su kako je osiguran veći broj upisnih mjesta od broja učenika koji su završili 8. razred osnovne škole, uključujući Grad Zagreb. Tijekom listopada veći broj djece je upisan u redovite programe javnih srednjih škola, a dio kandidata koji su odbili ponuđeno rješenje MZOS-a, odlukom gradonačelnika Grada Zagreba školovanje je nastavio u privatnim školama.

Zaštita djece u sustavu obrazovanja od počinitelja kaznenih djela na štetu djece

Prilikom obilaska osnovnih škola uočili smo da se provjera kandidata za poslove u školi i dalje vrši samo putem tzv. „potvrde o nekažnjavanju“, unatoč našem višegodišnjem upozoravanju putem preporuke na početku školske godine. Stoga smo Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, kao osnivaču, preporučili da prije zapošljavanja ili druge vrste angažiranja osoba za rad koji uključuje redovite kontakte s djecom, pored uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku kazneni postupak i da nije izrečena nepravomoćna presuda za neko od kaznenih djela, obavezno putem Kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa izvrši provjeru postojanja ili nepostojanja pravomoćne osude za kaznena djela koja predstavljaju zapreku za zapošljavanje. Gradski ured je, postupajući po preporuci, uputio dopis svim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Grada Zagreba upozoravajući da pri provođenju postupaka natječaja za zasnivanje radnog odnosa moraju obratiti pozornost na poštovanje zakonskih odredbi koje se odnose na zapreke za zasnivanje radnog odnosa.

Smanjenje troškova učeničkog prijevoza

Imajući u vidu obvezu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u osiguranju sredstava za trošak prijevoza učenika osnovne škole te nemogućnost korištenja fondova Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 za potrebe nabavke autobusa/kombija za prijevoz učenika i djece, preporučili smo MZOS-u da se, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) pronađe drugi način financiranja nabavke autobusa/kombija za prijevoz učenika, ako bi to pridonijelo smanjenju troškova učeničkog prijevoza, ali i povećanju sigurnosti u organiziranom prijevozu djece. MZOS nas je obavijestio da će razmotriti sufinanciranje troškova učeničkog prijevoza te predložio MRRFEU-u da razmotri financijske mogućnosti kroz druge instrumente financiranja i o tome nas obavijesti.

Zaštita prava i interesa učenika na praktičnoj nastavi u strukovnom obrazovanju

MZOS-u, Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) dostavili smo preporuke za kreiranje strategije i aktivnosti u strukovnom obrazovanju. Preporučili smo: informirati poslodavce o pravima učenika na praktičnoj nastavi i naukovanju; poticati poslodavce na korištenje potpora za primanje učenika na naukovanje; voditi računa o potrebama za pojedinim obrtima na određenom području; voditi računa o usklađenosti strukovnih kurikuluma s propisima iz područja strukovnog obrazovanja; detaljnije i jasnije regulirati zaštitu učenika na praktičnoj nastavi i vježbama kod poslodavca, inspekcijski nadzor i nadležnost za njegovu provedbu te propisati sankcije za kršenje propisa; donijeti pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja; donijeti program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika i pedagoških kompetencija za osobe koje rade s učenicima na praktičnoj nastavi i vježbama. Predložili smo: propisati da se broj učenika po mentoru kod poslodavca određuje prema procjeni rizika iz područja zaštite na radu za svakog učenika; propisom obvezati poslodavce da pri planiranju troškova vode računa o osiguravanju potrebne zaštitne opreme za učenike; omogućiti Inspektoratu rada obavljanje savjetovanja poslodavaca o mjerama zaštite učenika prije dobivanja licencije za naukovanje; uspostaviti sustav kontrole ugovora o upućivanju učenika na praksu i nadzora smještaja djece u mjestu obavljanja prakse. Hrvatska obrtnička komora prihvatila je preporuke u svojem djelokrugu i obavijestila nas o aktivnostima koje provodi. MZOS nas je obavijestio o nekim aktivnostima koje provodi u razvoju sustava strukovnog obrazovanja i onima koje predstoje na temelju relevantnih dokumenata u ovom području. Ministarstvo poduzetništva i obrta donijelo je Pravilnik o načinu i postupku izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave.

Zaštita prava i interesa djece koja upisuju srednjoškolske programe vezanih obrta

Tijekom postupka upisa u srednje škole Hrvatska obrtnička komora ukazala nam je na problem s kojim se suočavaju djeca koja se kandidiraju za upis u prvi razred programa vezanih obrta. Naime, u roku od tjedan dana od objavljivanja ljestvice poretka kandidata za upis u te programe, djeca moraju pronaći poslodavca za praktičnu nastavu i vježbe i sklapanje ugovora o naukovanju, što je uvjet za upis u te programe. Preporučili smo MZOS-u da preispita spomenuti rok, pronađe rješenje u najboljem interesu djece i po potrebi izmijeni one odredbe podzakonskih propisa koje djeci otežavaju pristup i upis u programe vezanih obrta.

Kriteriji odabira učenika za županijska natjecanja iz informatike i računalstva Infokup

Zbog nejednakih kriterija županija za odabir sudionika školskih natjecanja u informatici, za županijsku razinu natjecanja Infokup, uputili smo MZOS-u i AZOO-u preporuku za njihovo ujednačavanje i otklanjanje neravnopravnog položaja djece u pristupu natjecanju. Podsjetili smo i na našu raniju preporuku MZOS-u da u pravilniku kojim se regulira školovanje darovitih učenika propiše odredbe o sudjelovanju učenika na natjecanjima. MZOS se složio s preporukom, ukazao da je problematika u djelokrugu AZOO-a i uputio AZOO da poduzme aktivnosti radi ujednačavanje kriterija.

Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

U povodu početka školske godine 2015./2016. uputili smo MZOS-u 20 preporuka, prijedloga i stajališta za zaštitu prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pravobraniteljica je pozvala MZOS da sve odgojno-obrazovne ustanove obavijesti o ovim preporukama i da svojim zalaganjem pripomogne njihovu ostvarivanju u praksi.

 • Nasilje među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama i prava djece s problemima u ponašanju                                                                            

Preporučili smo: da se roditelje i djecu upozna s propisima koji se odnose na zaštitu djece od nasilja te mjerama i aktivnostima koje je škola dužna poduzeti, da se poboljša formalno obrazovanje odgojno–obrazovnih radnika za problematiku nasilja i drugih problema u ponašanju djece, intenziviraju edukacije za prepoznavanje i identificiranje rizika u djetetovu životu, te uvedu dodatne edukacije za provođenje metode medijacije, za radnike škole ili druge osobe koje će je provoditi. Naglasili smo potrebu individualne procjene svake situacije i djeteta te primjenu restitutivnih i psihosocijalnih intervencija kroz individualni plan postupanja. Također smo preporučili ekipiranje stručnih službi škole sa socijalnim pedagozima, kao i organiziranje posebnih mobilnih timova stručnjaka za pružanje pomoći i supervizije u posebno složenim slučajevima problema u ponašanju te unapređivanje međuinstitucionalne i međuresorne suradnje u pristupu ovom problemu. Preporučili smo da se ustroji baza podataka o preventivnim programima u školama te primjenjuju znanstveno utemeljeni i učinkoviti programi. Naglasili smo nužnost donošenja Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana za učenike u riziku za razvoj problema u ponašanju i s problemima u ponašanju.

 • Prava djece s teškoćama u razvoju

Ponovili smo preporuke o potrebi normativnog uređenja prava na pomoćnika u nastavi tijekom cijelog odgojno-obrazovnog procesa, definiranju kriterija i pravila za osiguravanje pomoćnika u nastavi te pronalaženju rješenja za njihovo sustavno (su)financiranje. Podsjetili smo i na nužnost obavještavanja CZSS-a u slučaju da roditelj ne surađuje sa školom, kao i na potrebu dodatnih ulaganja za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika s ciljem promicanja inkluzivnih obrazovnih načela. Naglasili smo potrebu pravovremene i koordinirane pomoći i potpore djeci koja pate od tzv. školske fobije i pronalaženje odgovarajućeg oblika njihova obrazovanja. Preporučili smo omogućavanje veće razine sudjelovanja učenika s TUR tijekom obrazovanja, kao i tijekom upisa u prvi razred srednje škole. Naglasili smo potrebu izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koje se stječu po prilagođenom programu te razradu ključnih kompetencija koje bi djeca s TUR trebala razviti s ciljem stjecanja određenog zanimanja.

 • Prava djece pripadnika nacionalnih manjina

Preporučili smo uključivanje sve djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškole i u programe učenja hrvatskoga jezika, njihovu pripremu za polazak u školu, osiguravanje prijevoza do odgojno-obrazovnih ustanova koje su udaljenije od romskih naselja te osiguravanje odgovarajućih prostornih i kadrovskih kapaciteta u odgojno-obrazovnim ustanovama. Zbog dodatne ugroženosti djece pripadnika romske nacionalne manjine nepovoljnom socijalno-ekonomskom situacijom, preporučili smo osiguravanje sredstava i za podmirenje troškova koji su usko povezani s odgojem i obrazovanjem, kao što su izvannastavne aktivnosti. Preporučili smo provedbu preventivnih programa radi učenja sve djece o toleranciji, nediskriminaciji i prihvaćanju različitosti, potrebu edukacije i informiranja roditelja i odgojno-obrazovnih radnika te drugih sudionika u odgoju i obrazovanju o pravima djece i zaštiti djece od diskriminacije, kao i stručno usavršavanje i pružanje dodatne stručne podrške odgojno-obrazovnim radnicima u razvijanju pozitivnih odnosa između djece pripadnika nacionalnih manjina i djece većinske nacionalnosti.

 • Prava darovite djece

Preporučili smo donijeti podzakonski propis kojim bi se uredila prava darovite djece te više pažnje usmjeriti na uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika kroz dodatnu nastavu i druge oblike rada. Naglasili smo da škole trebaju voditi više računa o opterećenosti darovitih učenika koji su često uključeni u više slobodnih aktivnosti i sudjeluju u natjecanjima iz više nastavnih predmeta. Preporučili smo ujednačiti kriterije odabira učenika za pristup višoj razini natjecanja (županijskoj i državnoj) pod ingerencijom AZOO.

 • Zaštita prava učenika strukovnih škola

Ponovili smo preporuku da se učenicima na praktičnoj nastavi u strukovnom obrazovanju pomogne pri odabiru poslodavca za praktičnu nastavu te preporučili njezino praćenje i nadzor.

 • Suradnja odgojno-obrazovnih ustanova s roditeljima i drugim tijelima i ustanovama radi zaštite najboljeg interesa djeteta

Preporučili smo da odgojno-obrazovni radnici na početku školske godine roditeljima pruže sve potrebne informacije o njihovim pravima, obvezama i odgovornostima u odgojno-obrazovnom procesu, o pravima i obvezama učenika, o proceduri i svim mogućnostima zaštite prava učenika te o načinima komunikacije sa školom. Naglasili smo potrebu da škole uspostave koordiniranu suradnju sa svim institucijama zaduženima za zaštitu prava djece u svakom pojedinom slučaju. Istaknuli smo i potrebu obrazovanja i osposobljavanja odgojno-obrazovnih radnika u području zaštite prava djeteta, upoznavanja djelokruga, ovlasti i obveza drugih nadležnih tijela te bolje suradnje s drugim tijelima i institucijama radi zaštite djeteta.

 • Organizacija rada u školi

Preporučili smo da škole prilikom planiranja svog rada uvažavaju kontinuitet rada učitelja i nastavnika s djecom te da roditelje i djecu pravovremeno obavještavaju o svim promjenama u organizaciji rada i razlozima promjena, ako su one objektivno opravdane.

 • Pravo djeteta na informaciju uz poseban naglasak na ocjenjivanje, pedagoške mjere i komunikaciju na društvenim mrežama

Preporučili smo da odgojno-obrazovne ustanove upoznaju učenike s njihovim pravima, obvezama i odgovornostima, s pedagoškim mjerama, kriterijima ocjenjivanja i ocjenom, promjenom učitelja i rasporeda rada, načinima postupanja u slučaju nasilja, s mogućnostima i načinima dobivanja pomoći u određenim situacijama te zakonskom procedurom u slučaju nezadovoljstva učenika ocjenom ili pedagoškom mjerom. Također smo preporučili da se na zahtjev učenika ili roditelja omogući izuzeće učitelja, odnosno nastavnika koji je učenika ocjenjivao tijekom godine i zaključio mu ocjenu kojom nije zadovoljan, iz povjerenstva ili iz postupka polaganja popravnoga ispita. Preporučili smo da škole upoznaju roditelje i učenike s pravilima sigurne uporabe suvremenih tehnologija i informiraju djecu o posljedicama neprimjerene komunikacije na društvenim mrežama te o načinima postupanja školskih ustanova u slučajevima nasilja u elektroničkim medijima.

 • Pravo djeteta na sudjelovanje

Podsjetili smo na potrebu da se djeca uključe u pripremu i provedbu aktivnosti koje ih se tiču. Naglasili smo da, ovisno o njihovoj dobi i zrelosti, učenike treba uvažavati kao partnere u kreiranju i realizaciji plana i programa škole, kao i u osmišljavanju slobodnih i preventivnih aktivnosti te je stoga nužno osnažiti ulogu vijeća učenika u školama te jasnije definirati njihove zadaće i način biranja učenika u vijeće.

 • Pravo djeteta na dodatnu te pripremnu i dopunsku nastavu

Podsjetili smo na zakonsku obvezu škole da organizira dopunsku nastavu za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju, neovisno o tome je li zahtjev za dopunskom nastavom postavljen od strane učenika, roditelja ili učitelja. Također smo podsjetili na obvezu škole da posebnu pomoć pruži djeci koja imaju pravo na školovanje u RH, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik te da su škole, radi njihove učinkovite integracije, dužne putem pripremne i dopunske nastave organizirati individualne i skupne oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada radi usvajanja hrvatskoga jezika i potrebne dopunske poduke u pojedinim nastavnim predmetima. U ispunjavanju ovih obveza škole su dužne zatražiti odgovarajuću materijalnu i kadrovsku podršku MZOS-a.

 • Zdravstveni odgoj

Upozorili smo da svako dijete mora dobiti informacije o spolno prenosivim bolestima, načinima njihova prenošenja, zaštiti, kontracepciji, zaštiti od spolnog nasilja i zlostavljanja, rizicima preranog stupanja u spolne odnose, odgovornom spolnom ponašanju, neprihvatljivosti nasilja u adolescentskoj vezi, neprihvatljivosti homofobije te štetnosti cigareta, alkohola i drugih sredstava ovisnosti – što je obrazovni minimum koji država mora osigurati. Iako je zdravstveni odgoj formalno uveden, nužno je njegovo stvarno, sveobuhvatno i kontinuirano provođenje. Izrazili smo očekivanje da će postojeći priručnici za učitelje, nastavnike i stručne suradnike biti konkretna pomoć u izvođenju zdravstvenog odgoja te da će se u provođenje programa uključiti i liječnici. Preporučili smo da stručnjaci budu i dodatno pripremljeni i educirani za provođenje programa te da znaju kako na primjeren način djecu informirati o svim zdravstvenim temama, uključujući spolnost.

 • Građanski odgoj i obrazovanje, obrazovanje o dječjim pravima te obilježavanje Dana Konvencije o pravima djeteta

Građanskim odgojem i obrazovanjem nisu obuhvaćena sva djeca, stoga smo preporučili uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u sve škole kao obveznog nastavnog sadržaja. Preporučili smo da odgojno-obrazovni radnici osmisle načine i aktivnosti putem kojih će djecu informirati i poučavati o dječjim/ljudskim pravima i odgovornostima te obilježiti 20. studenoga Dan Konvencije o pravima djeteta. Preporučili smo da MZOS i školske ustanove na svojim internetskim stranicama objave poveznice na stranice Pravobranitelja za djecu namijenjenu djeci (http://azanas.dijete.hr/) kako bi se djeca mogla upoznati s dječjim pravima i Konvencijom o pravima djeteta, radom i ovlastima pravobraniteljice za djecu te Mrežom mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

 • Vjerski sadržaji u organizaciji i u prostorima škole

MZOS-u smo uputili upozorenje da obvezivanje učenika, uključujući i one koji nisu vjernici ili su pripadnici drugih vjeroispovijedi, da sudjeluju u vjerskim sadržajima i na misama u pojedinim odgojno-obrazovnim ustanovama upućuje na diskriminaciju djece po osnovi vjere i/ili uvjerenja i povredu Konvencije o pravima djeteta. Upozorili smo da je neprihvatljivo da odgojno-obrazovne ustanove očekuju da će djeca koja nisu vjernici i kojoj se to ne sviđa, sama napustiti aktivnosti organizirane za svu djecu, zbog toga što sadrže vjerske elemente. Preporučili smo MZOS-u da poduzme mjere da se takve aktivnosti ne prakticiraju izvan odobrenoga programa vjeronauka, odnosno vjerskog odgoja te da sve odgojno-obrazovne ustanove upozori na poštovanje propisa o izvedbi vjeronauka i vjerskog odgoja u odgojno-obrazovnim ustanovama i zabranu diskriminacije.

 • Uklanjanje diskriminirajućih sadržaja iz udžbenika za vjeronauk

Upozorili smo da pojedini sadržaji udžbenika iz katoličkog vjeronauka omalovažavaju i diskriminiraju djecu koja nisu dio katoličke zajednice. Budući da udžbenici, dopunska i pomoćna nastavna sredstva svojim sadržajem ne smiju biti protivni Ustavu i proklamiranim načelima demokratskog poretka koja se posebice odnose na zaštitu ljudskih i manjinskih prava, temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina te ravnopravnost spolova, uputili smo MZOS-u i HBK-u preporuku da provedu nadzor nad sadržajima udžbenika i poduzmu potrebne radnje radi otklanjanja diskriminatornih sadržaja.

 • Zaštita privatnosti djece

Preporučili smo da se, u slučaju komunikacije odgojno-obrazovnih ustanova s medijima, prikupljanja podataka o djeci, uvođenja video nadzora, fotografiranja djece te stavljanja podataka na web stranice škole, poštuju propisi kojima se štiti privatnost djeteta, a u slučaju  dvojbi, konzultira Agencija za zaštitu osobnih podataka. Podsjetili smo da su neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne te povreda privatnosti djeteta kaznena djela propisana Kaznenim zakonom.

 • Sigurnost djece u školskim autobusima

Kako bi se pravovremeno zaštitila prava djece u školskom prijevozu, preporučili smo da školske ustanove upoznaju prijevoznike i vozače školskih autobusa s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima te da dogovore protokole postupanja u situacijama kad pojedini učenici nasilnim ponašanjem ugrožavaju druge, otežavaju vožnju ili se na drugi način neprimjereno ponašaju.

 • Dodatni sadržaji i aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu

Preporučili smo da školske ustanove prije planiranja dodatnih sadržaja i aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu ispitaju mogućnosti roditelja i interes djece; da ispitaju mogućnosti njihova besplatnog osiguravanja za sve učenike, a ako to nije moguće, da odaberu one koje su cijenom pristupačne, odnosno da pronađu modalitete sufinanciranja kao pomoć učenicima slabijih materijalnih mogućnosti.

 • Nadzor u odgojno-obrazovnim ustanovama

MZOS-u, AZOO-u i ASOO-u kontinuirano, unatoč zabrani zapošljavanja, zbog stručne potrebe preporučujemo dodatno zapošljavanje prosvjetnih inspektora i stručno-pedagoških nadzornika te njihovo osposobljavanje i usavršavanje, kao i odvajanje savjetodavnih od nadzornih funkcija stručno-pedagoških nadzornika u agencijama. Preporučili smo i da se u postupcima nadzora razgovara s djecom kako bi ona mogla izraziti svoje mišljenje budući da rezultati nadzora mogu utjecati na daljnja prava i obveze učenika, a nerijetko i na njegovo daljnje redovno obrazovanje.

 • Provjera osuđivanosti radnika i drugih osoba u odgojno-obrazovnim ustanovama

Uočili smo da odgojno-obrazovne ustanove često ne provjeravaju je li kandidat pravomoćno osuđen za kaznena djela koja su zapreka za obavljanje poslova u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Stoga smo upozorili da je potrebno da odgojno-obrazovne ustanove, u postupku prije zapošljavanja ili druge vrste angažiranja osoba u radu ili kontaktima s djecom, pribave od Ministarstva pravosuđa podatke o neosuđivanosti, odnosno posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije (različito od uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka) iz kojeg je vidljivo je li određena osoba pravomoćno osuđivana za određena kaznena djela. MZOS-u smo uputili preporuku da se u situacijama očitog kršenja prava djeteta, etičkih pravila i povrede obveza iz radnog odnosa, koje nemaju težinu kaznenoga djela, radnika udalji iz nastave i kontakata s djecom zbog povrede radne obveze.

 • Licencije za rad, stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih i drugih radnika

Radi podizanja kompetencija i osposobljenosti odgojno-obrazovnih i drugih radnika u radu s djecom, proteklih nekoliko godina upozoravamo da je nužno uspostaviti sustav vrednovanja rada odgojno-obrazovnih radnika i licencije za rad učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Ističemo i važnost stručnog usavršavanja/osposobljavanja i dodatnog zapošljavanja školskog administrativnog osoblja pravne struke, radi kvalitetnijeg rješavanja radno-pravnog statusa radnika.

MZOS je neke preporuke odbio, neke prihvatio, ali bez davanja jamstva da će ih i provesti, o nekima nije iznio svoje stajalište, a za neke je naveo da će o njima obavijestiti školske ustanove.

Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Obaviješteni smo da u Viškovu više obitelji ne može ostvariti sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja jer je jedan od roditelja strani državljanin bez stalnog boravišta na području općine Viškovo. Radi ostvarivanja prava djece na predškolski odgoj i obrazovanje te poštovanja načela zabrane diskriminacije djece i najboljeg interesa djeteta preporučili smo Općini Viškovo da se sporne odredbe općinske odluke izmijene. Općina nije prihvatila našu preporuku, obrazlažući svoju odluku, među ostalim, nemogućnošću osiguranja dodatnih sredstava za sustav predškolskog odgoja i obrazovanja.

Poboljšanje prostornih i kadrovskih uvjeta u OŠ Bobota u Boboti

Nakon posjeta OŠ Bobota  u Boboti (Županija Vukovarsko-srijemska) MZOS-u smo preporučili da u suradnji s osnivačem potakne obnovu školske zgrade koja je zastarjela i devastirana, da osposobi kuhinju i zaposli kuharicu zbog potrebe organiziranja prehrane u školi, da zaposli psihologa zbog velikog broja učenika i odvijanja nastave na pet lokacija (u matičnoj i četiri područne škole) te da uskladi i provodi interne propise škole sukladno ZOOSŠ-u. Preporučili smo i da kućni red škole bude dostupan učenicima na oglasnoj ploči. MZOS nas je izvijestio da, unatoč potrebama, psihologa zasad nije moguće zaposliti zbog zabrane novog zapošljavanja.

Osiguranje mirnog i poticajnog okruženja za učenike OŠ Bršadin u Bršadinu

Sukobi među kolegama u radnom kolektivu, i s roditeljima u OŠ Bršadin u Bršadinu (Županija Vukovarsko-srijemska), koji se odražavaju na cjelokupno školsko ozračje i djecu,  bili su povod za naše obraćanje MZOS-u, AZOO-u i prosvjetnoj inspekciji. Zatražili smo žurno poduzimanje mjera za osiguranje mirnog i poticajnog okruženja za učenike. Preporučili smo da se u rješavanje situacije uključi Županija, kao osnivač škole i Zajedničko vijeće općina, kao tijelo srpske nacionalne manjine sa snažnim autoritetom u lokalnoj sredini. Preporučili smo organiziranje supervizije i medijacije za djelatnike. Prosvjetna inspekcija MZOS-a i AZOO izvijestili su nas da nemaju ovlasti u rješavanju narušenih međuljudskih odnosa u školi. Prema navodima AZOO superviziju nije moguće provesti bez traženja škole dok za provođenje medijacije, koju procjenjuju korisnom, AZOO nema osposobljenih stručnjaka.

Dostupnost srednjoškolskog obrazovanja djeci

U povodu prijave predsjednika Mjesnog odbora Ćosine Laze o ukidanju gradske autobusne linije zbog neekonomičnosti, čime je osmero učenika koji pohađaju srednju školu, od toga dvoje s teškoćama u razvoju, ostalo bez mogućnosti korištenja javnoga prijevoza kako bi došli na nastavu u Požegu, uputili smo preporuku Požeško-slavonskoj županiji i Gradu Požegi. Preporučili smo žurno poduzimanje mjera za otklanjanje kršenja prava djece na jednaku dostupnost obrazovanja te omogućavanje prijevoza djece do škole.

Upis djece u dječji vrtić u Splitu i sufinanciranje  

Gradu Splitu preporučili smo izmjenu Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Splita i Pravilnika o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita i usklađivanje pojmova sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Obiteljskim zakonom, zbog neodgovarajućeg definiranja pojmova samohrani roditelj i jednoroditeljska obitelj. Usto smo preporučili i da se izjednače mogućnosti pohađanja vrtića za svu djecu, neovisno o tome imaju li oba roditelja prijavljeno prebivalište u gradu i jesu li zaposleni. Obaviješteni smo da je preporuka dana na razmatranje nadležnoj službi.

Unapređivanje sigurnosti prijevoza učenika

U više prijava o ugrožavanju sigurnosti učenika osnovnih škola prilikom dolazaka na nastavu i odlazaka s nastave, nadležnim tijelima (osnivačima škola, školama, MZOS-u, prijevoznicima, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, MUP-u) obraćali smo se s preporukama za osiguravanje prijevoza za učenike viših razreda osnovne škole koji stanuju bliže od pet kilometara od škole, što je u skladu s iznimkama predviđenim Državnim pedagoškim standardom (prijevoz učenika OŠ „Milan Brozović“ Kastav). Upozorili smo i na nedostatke u prijevozu djece (Dječji vrtić Ivančica u Čemincu, OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Labinu, OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Senju, Područne škole Vratnik) koji su se odnosili na neprikladne uvjete i nedovoljnu sigurnost djece.

Zapošljavanje pomagača u vrtiću

Općini Mrkopalj preporučili smo da pri raspodjeli proračuna za 2016. godinu vodi računa da prioritetno područje budu djeca s teškoćama u razvoju, odnosno ulaganja u razvoj mjera i usluga za povećanje razine kvalitete uključivanja djece s teškoćama u razvoju u život zajednice. Općina Mrkopalj prihvatila je preporuku i osigurala financijska sredstva za zapošljavanje pomagača u dječjem vrtiću.