Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2015. – Djeca s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju

Zaštita prava djece s teškoćama u razvoju (TUR) u odgojno-obrazovnim ustanovama

I u 2015. godini ponovili smo preporuke Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta o potrebi normativnog uređenja prava na pomoćnika u nastavi tijekom cijelog odgojno-obrazovnog procesa, definiranju kriterija i pravila za osiguravanje pomoćnika u nastavi te pronalaženju rješenja za njihovo sustavno (su)financiranje. Podsjetili smo i na nužnost obavještavanja CZSS-a u slučaju da roditelj ne surađuje sa školom, kao i na potrebu dodatnih ulaganja za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika s ciljem promicanja inkluzivnih obrazovnih načela. Naglasili smo potrebu pravovremene i koordinirane pomoći i potpore djeci koja pate od tzv. školske fobije i pronalaženje odgovarajućeg oblika njihova obrazovanja. Preporučili smo omogućavanje veće razine sudjelovanja učenika s TUR tijekom obrazovanja, kao i tijekom upisa u prvi razred srednje škole. Naglasili smo potrebu izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koje se stječu po prilagođenom programu te razradu ključnih kompetencija koje bi djeca s TUR trebala razviti s ciljem stjecanja određenog zanimanja.

Zapošljavanje pomagača u vrtiću

Općini Mrkopalj preporučili smo da pri raspodjeli proračuna za 2016. godinu vodi računa da prioritetno područje budu djeca s teškoćama u razvoju, odnosno ulaganja u razvoj mjera i usluga za povećanje razine kvalitete uključivanja djece s teškoćama u razvoju u život zajednice. Općina Mrkopalj prihvatila je preporuku i osigurala financijska sredstva za zapošljavanje pomagača u dječjem vrtiću.

Podizanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju-pacijenata Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama  (Goljak, Zagreb)

Gradu Zagrebu preporučili smo da se aktivno uključi u traženje rješenja za proširenje parkinga Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama,  za pružanje potrebne pomoći i financijske podrške za sanaciju potporne ograde-zida u parku koji spaja objekt Zelengaj i Mali Zelengaj, za izgradnju stepenica i platforme za Mali Zelengaj te sufinanciranje nabave novog vozila za prijevoz djece-pacijenata, kao i vozila za prijevoz hrane. Grad je iskazao namjeru za pružanjem pomoći, u okviru svojih mogućnosti.

Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti slobodnog vremena, igre i sudjelovanja u zajednici

Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM) i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) preporučili smo da zajedničkim koordiniranim aktivnostima osiguraju uvjete za ostvarivanje sustavnog modela podrške za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti slobodnog vremena, igre i sudjelovanja u zajednici, koji se neće oslanjati samo na vremenski i financijski ograničene projektne aktivnosti. MZOS nas je izvijestio da su izradili tekst Nacrta prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima koji će učenicima s TUR pružati podršku i u izvanučioničkim aktivnostima koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa. MSPM nas je izvijestio da je u radnom tekstu nove nacionalne strategije za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. uvrštena mjera: Nadogradnja zakonodavnog i razvijanje institucionalnog okvira za planiranje i pružanje usluga koje doprinose neovisnom življenju i osobnoj pokretljivosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

DJECA S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Zaštita djece s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja

Zbog nedovoljno učinkovitoga zbrinjavanja djece s problemima u ponašanju u kombinaciji s teškoćama mentalnog zdravlja, čijim roditeljima je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM) ponovno smo uputili preporuku za iznalaženjem mjera za unapređivanje zaštite njihovih prava i interesa. Podsjetili smo da u okviru postojeće mreže odgojnih domova nisu zadovoljene njihove složene potrebe, da je rad s njima otežan primarno zbog učestalog bježanja, sklonosti skitnji i odgojne nedostupnosti, kao i da ih domovi često ne žele primiti zbog nedostatnih tretmanskih kapaciteta. MSPM je odgovorio da je postojeća mreža i organizacija rada ustanova dostatna i da je djecu nužno primarno zdravstveno stabilizirati putem psihijatrijskog liječenja.

Edukacija djelatnika odgojnih domova o dječjim pravima i međuinstitucionalnoj suradnji

Potaknuta nerazumijevanjem uloge i nadležnosti pravobraniteljice te nepoznavanjem načina međuinstitucionalne suradnje u zaštiti prava i interesa djece u jednoj odgojnoj ustanovi, vezano uz prijave nasilja nad djecom, pravobraniteljica za djecu uputila je preporuku Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM) za edukaciju djelatnika odgojnih domova iz područja dječjih prava i Konvencije o pravima djeteta te djelovanja i zakonskih obveza drugih suradnih sustava u postupcima zaštite prava i interesa djece. MSPM nas je potom izvijestio o donesenom Godišnjem programu stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2015. u kojem su predviđene edukacije djelatnika odgojnih domova te edukacije iz područja dječjih prava.