Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2016. – Djeca s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju

Donošenje Pravilnika iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Budući da je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi[1] predvidio donošenje dvaju pravilnika[2], oba u roku od godine dana od stupanja na snagu, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) uputili smo preporuku za njihovo žurno donošenje. MZOS nas je obavijestio da je objavljen Nacrt prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te da će se u sljedećim izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurati uvjeti za donošenje pravilnika i njegovu implementaciju u praksi. O izradi i implementaciji pravilnika koji se odnosi na djecu s problemima u ponašanju nismo dobili informaciju.

 

Zapošljavanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s TUR

Nepostojanje sustavnih i jasno definiranih kriterija pri zapošljavanju pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika otvara prostor većoj izloženosti djece eventualnim neprimjerenim postupanjima i ugrožavanju njihovih prava. Stoga smo MZOS-u, Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM), Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (MRMS) te Ministarstvu uprave (MU) preporučili nužnost provjere da protiv pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika nije pokrenut kazneni postupak i da ne postoji pravomoćna osuda za kaznena djela. Također smo preporučili da pri zapošljavanju prednost imaju kandidati koji posjeduju dokaz o završenom verificiranom programu obrazovanja za pomoćnike u nastavi, odnosno komunikacijske posrednike (prevoditelje znakovnog jezika). MZOS-u smo preporučili žurno donošenje Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Navedena ministarstva podržala su predmetnu inicijativu, a MZOS nas je obavijestio da je u izradi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji će osigurati pravnu osnovu u vezi sa zapošljavanjem pomoćnika/posrednika, dok će se Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima definirati kriteriji osiguravanja podrške za učenike s TUR.

 

Unapređivanje kvalitete provedbe srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju

Na temelju rezultata istraživanja s učenicima s TUR o njihovim stavovima o obrazovanju, razgovora s centrima za odgoj i obrazovanje, pritužbi roditelja te traženja pomoći od strane srednjih škola, uputili smo MZOS-u, nadležnim agencijama i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) preporuku o unapređivanju kvalitete provedbe srednjoškolskog obrazovanja. Zbog neusklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja te niske stope zapošljavanja osoba s invaliditetom preporučili smo potrebu boljeg usklađivanja programa obrazovanja za djecu s TUR s potrebama tržišta rada, zatim potrebu unapređivanja praktične nastave te dopunu nastavnog plana za pojedine obrazovne programe. S obzirom na teškoće u provedbi primjerenih srednjoškolskih programa obrazovanja, MZOS-u i nadležnim agencijama preporučili smo da školama osiguraju veću savjetodavnu pomoć kako bi ih ojačali u pružanju programske potpore i pedagoško-didaktičkih prilagodbi u procesu obrazovanja učenika s TUR. Agencija za strukovno obrazovanje odraslih (ASOO) i HZZ prihvatili su preporuku, pri čemu je HZZ naglasio da je ove godine započeo proces prilagodbe postupka profesionalnog usmjeravanja za slijepe i slabovidne učenike te su prilagodili test intelektualnih sposobnosti na Brailleovo pismo. Ministarstvo se načelno složilo s preporukom ističući da je revizija nastavnih planova i programa te osnivanje mobilnih timova pri centrima potpore predviđeno Nacrtom prijedloga Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2016.-2020.

 

Smještaj korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

Nakon obilaska Dislocirane jedinice Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek-Osnovne škole s domom uvidjeli smo da prostorni uvjeti obiteljske kuće koja je prenamijenjena u školu s domskim smještajem ne odgovaraju potrebama korisnika (djeca nemaju dvoranu za tjelesni, kineziterapija se održava u prostoru koji je prije bio garaža, nedostatak učionica, nedostatak prostora za didaktičku opremu i sl.). Tijekom posjeta smo također doznali da je i središnji prostor Centra, u kojem se nalazi srednja škola s domom, također prekapacitiran. Stoga smo MDOMSP-u preporučili žurno djelovanje i donošenje plana za dugoročno rješenje smještaja djece i učenika-korisnika ovoga Centra. Ujedno smo napomenuli da je potrebno pažljivo razmotriti i pronaći rješenje za odrasle korisnike Centra, koji trenutačno koriste prostorije u sklopu Osnovne škole. Ministarstvo je podržalo preporuku te nas izvijestilo da poduzima sve potrebne radnje za razrješenje ove situacije.

 

Unapređivanje kvalitete života djece-polaznika Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark

Nakon obilaska Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku obaviješteni smo da je, zbog povećanja broja djece s poremećajima mentalnog zdravlja, Centru potrebna povremena (jednom tjedno) usluga dječjeg psihijatra. Djelatnici su se također požalili na nedostatnu suradnju nekih centara za socijalnu skrb (CZSS Osijek, CZSS Donji Miholjac, CZSS Beli Manastir, CZSS Našice, CZSS Valpovo) jer su se, primjerice, događale situacije da djeca-polaznici Centra promijene udomiteljske obitelji, a da ih CZSS ne obavijesti o tome. Također su nas obavijestili o nemogućnosti osiguravanja pratitelja za učenike u prijevozu, kao i o problemu zbog premalenoga prostora za parkiranje vozila, koji se nalazi unutar dvorišta Centra. Stoga smo Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP), Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO), Ministarstvu zdravlja (MZ) i Gradu Osijeku uputili preporuku za pronalazak rješenja za proširenje parkirališta te povećanje sigurnosti djece u prijevozu. Također smo zatražili da se poduzmu aktivnosti za zapošljavanje dječjega psihijatra s ciljem zaštite mentalnog zdravlja djece-polaznika Centra, kao i da se ulože dodatni napori u razvijanje suradničkih odnosa CZSS-a s Centrom Ivan Štark radi donošenja odluka u najboljem interesu djeteta-korisnika. MDOMSP je u cilju realizacije preporuke kontaktirao spomenute CZSS-e te istaknuo nužnost potrebe suradničkih odnosa s COO I. Štark. MZ podržava preporuku zapošljavanja dječjeg psihijatra, uz uvjet prethodnog zadovoljavanja minimalnih uvjeta u pogledu prostora i medicinsko-tehničke opreme od strane Centra.

Pravo roditelja djeteta s teškoćama u razvoju na besplatno parkiranje

Roditelji djeteta s teškoćama u razvoju (TUR) pritužili su nam se na postupanje djelatnika gradskih parkirališta. Prema navodima roditelja djelatnici parkirališta nerijetko radi provjere prava na besplatni parking zahtijevaju da roditelj dokaže da se dijete doista nalazi u automobilu pa je u nekoliko navrata djelatnik blagajne na parkiralištu tražio da otac u naručju donese dijete kako bi se uvjerio da je dijete uistinu s njim. Spominju slučajeve u kojima je zajedno s djetetom došao na parkiralište, ali kad je izlazio s vozilom, dijete i supruga čekali su ga izvan parkirališta, te mu je parkiranje naplaćeno zato što dijete nije bilo u vozilu. Obraćajući se trgovačkom društvu koje upravlja javnim parkiralištima preporučili smo da razmotre opisane situacije te poduzmu radnje kako bi se roditeljima djece s motoričkim teškoćama, koja ostvaruju pravo na korištenje znaka pristupačnosti za označavanje vozila u kojem se nalazi osoba s invaliditetom, olakšalo i učinilo humanijim korištenje ove pogodnosti. Preporuka je prihvaćena te je trgovačko društvo prihvatilo obvezu pronalaženja načina da našu preporuku prilagode potrebama roditelja i djece.

 

DJECA S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Unapređivanje kompetencijskih standarda za stručne djelatnike odgojnih domova

Potaknuti prijavama djece, njihovih roditelja i djelatnika odgojnih domova o neprofesionalnom postupanju i nezadovoljavajućim standardima odgojnog rada pojedinih djelatnika odgojnih domova, uputili smo preporuku Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM). Preporučili smo da, u skladu s mjerama i aktivnostima Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020., uspostavi jasne i obvezujuće kompetencijske standarde nužne za stručnjake koji rade s djecom s problemima u ponašanju (PUP) u odgojnim domovima, uspostavi sustav licenciranja i relicenciranja uz periodičko vrednovanje, uspostavi program kontinuiranog stručnog usavršavanja za sve djelatnike te osigura profesionalnu podršku kroz superviziju za djelatnike odgojih domova. MSPM nas je izvijestio o svojim aktivnostima, provedenim edukacijama djelatnika tijekom 2015. te o projektu usmjerenom na koncepcijsko i operacionalno ujednačavanje i standardizaciju postupaka procjene problema u ponašanju djece i mladih koji se provodi u sedam domova za odgoj. U vezi s licenciranjem djelatnika izvijestili su nas o nadležnosti stručnih komora i obvezama ravnatelja u praćenju rada djelatnika. Također, da su ravnateljima ustanova ponuđena tri modela supervizije te da je problematika kompetencijskih standarda regulirana Pravilnikom.[3] Iako se u odgovoru ministarstva uočava da se ulaže u ovaj segment zaštite djece, nabrojane aktivnosti ne provode se sustavno (supervizija) te edukacijom nisu obuhvaćeni svi djelatnici niti je ona kontinuirana.

 

Zaštita djece s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja

Djelatnici socijalne skrbi i liječnici-psihijatri za djecu i mladež upozorili su nas na problem smještaja djece nakon stacionarnog psihijatrijskog liječenja. Riječ je o djeci iz domova socijalne skrbi koja iskazuju probleme u ponašanju i teškoće mentalnog zdravlja, a za koju po otpustu s liječenja nema odgovarajućeg prihvata, zbog čega se neopravdano produljuje boravak djeteta u bolnici i nakon što su prestale indikacije za bolničko liječenje. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uputili smo preporuku za osiguranjem dodatnih prostornih, kadrovskih i tretmanskih uvjeta za ovu djecu, budući da se postojeći uvjeti pokazuju nedostatnima i neprimjerenima. Preporučili smo i jasnije definiranje postupanja u vezi sa smještanjem ove djece nakon liječenja, kako se ne bi događalo da se boravak u bolnici zbog neriješenog prihvata neosnovano produžava. Odgovor očekujemo.

 

Zaštita djece s problemima u ponašanju u školi

Iz medija smo saznali o učestalom preseljenju učenika s PUP u drugu školu zbog čega se u Osječko-baranjskoj županiji pojavio problem podmirivanja troškova učeničkog prijevoza. Zbog dvojbenosti prakse preseljenja učenika, uputili smo preporuku Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije. Preporučili smo da putem međuresorne suradnje, zajedno s AZOO-om i MZOS-om, djelatnicima škola pruže profesionalnu podršku u odgojno-obrazovnom pristupu učenicima s PUP, kako bi se ova praksa primjenjivala samo iznimno. Osječko-baranjska županija složila se da je nužno unapređivanje rada s ovom djecom u školama, ali je navela da oni kao osnivači škola nemaju dovoljno ovlasti i utjecaja na rad škola. Također se slažu da bi putem međuresorne suradnje trebali biti uključeni u provedbu propisa.

[1] NN 152/14.

[2] Pravilnik o provođenju odgojno obrazovne podrške i stručnog tretmana za učenike u riziku za razvoj problema u ponašanju i s problemima u ponašanju u odgojno obrazovnom sustavu i Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

[3] Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15).