Izbornik

Komentar o Odluci o izmjenama novčane pomoći za roditelje odgojitelje u Zagrebu

Komentar o Odluci o izmjenama novčane pomoći za roditelje odgojitelje u Zagrebu

Na prijedlog Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO) i Inicijative Djeca su budućnost, pravobraniteljica za djecu održala je 22. studenoga 2021. sastanak, na kojem se raspravljalo o najavi Grada Zagreba o izmjeni uvjeta za ostvarivanje prava na mjeru roditelj odgojitelj. Na sastanku su predstavnice HURO i Inicijative Djeca su budućnost informirale pravobraniteljicu o problemima s kojima se, zbog najave izmjene odluke o ovoj mjeri, susreću obitelji korisnika te mjere.

U vezi s navedenom problematikom donosimo komentar pravobraniteljice za djecu koji se odnosi na Odluku o izmjenama novčane pomoći za roditelje odgojitelje u Zagrebu, osobito iz perspektive zaštite najboljeg interesa djeteta.

Komentar o Odluci o izmjenama novčane pomoći za roditelje odgojitelje u Zagrebu

U odnosu na provođenje zagrebačke demografske mjere roditelj odgojitelj Ured pravobraniteljice za djecu proteklih je godina upozorio na negativni aspekt te mjere koji se očituje u nemogućnosti da dijete pohađa dječji vrtić za vrijeme dok roditelj koristi ovu mjeru. Pohađanje dječjega vrtića višestruko je važno za djetetov cjelokupni rani razvoj, budući da dječji vrtići nisu samo mjesta „čuvanja djece“ dok roditelj radi, već mjesta koja potiču zdrav psihosocijalni rast i razvoj djeteta te mjesta u kojima se djeca odgajaju, socijaliziraju i obrazuju. U tom smislu, 2019. godine smo upozorili Grad Zagreb da onemogućavanje upisa djeteta u dječji vrtić u okviru navedene mjere smatramo neprihvatljivim jer je u suprotnosti s najboljim interesima djeteta. Tada smo predložili da se s posebnom pažnjom pristupi revidiranju mjere roditelj odgojitelj, budući je pravo djeteta na kvalitetan odgoj i obrazovanje iznad prava roditelja.

Smatramo da kvalitetne i učinkovite demografske mjere trebaju biti cjelovite i uravnotežene, te obuhvatiti širu društvenu potporu obiteljima u skrbi o djeci, te se stoga ne mogu prvenstveno temeljiti na novčanim naknadama.

Republika Hrvatska kao stranka Konvencije o pravima djeteta dužna je, na svim razinama, pružiti odgovarajuću pomoć roditeljima i skrbnicima djece u ispunjavanju njihovih odgovornosti prema djetetu i osigurati razvoj ustanova, olakšica i službi za skrb o djeci. Podsjećamo na preporuke koje smo, u vezi s tom konvencijskom obvezom, proteklih godina upućivali izvršnoj vlasti. Preporučili smo da je na razini države potrebno donijeti konzistentnu obiteljsku politiku koja uključuje niz mjera koje se odnose na roditelje, a podrazumijeva ulaganje u djecu, širenje usluga za djecu i roditelje te prilagodbu postojećih usluga potrebama zaposlenih roditelja i njihove djece. U tom smislu, podrška roditeljstvu treba neizostavno biti i predmet socijalnog dijaloga poslodavaca i sindikata, a s ciljem prilagodbe uvjeta rada, potrebama roditelja, a također je nužno više prilagoditi organizaciju rada dječjih vrtića i škola potrebama i radnom vremenu zaposlenih roditelja (npr. povećati raspoloživost i dostupnost vrtića, prilagoditi njihovo radno vrijeme, u svim školama organizirati produženi boravaka i sl.). Osim toga, nužno je razvijati usluge unapređivanja roditeljskih znanja i vještina radi jačanja sposobnosti roditelja da pruže djetetu optimalne uvjete za razvoj njegovih potencijala, kao i razvijati ciljane mjere i usluge za roditelje koji imaju pojačane potrebe za podrškom (npr. roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji niskog socijalno-ekonomskog statusa i sl.).

Iako mjera roditelj odgojitelj nije u svim svojim aspektima bila usklađena s najboljim interesom djeteta, smatramo da prilikom donošenja nove Odluke o izmjenama novčane pomoći za roditelje odgojitelje treba uzeti u obzir realnu situaciju u kojoj se trenutačno brojne obitelji u velikoj mjeri oslanjaju na nju kao važan izvor prihoda za život, te razmotriti kakve će biti posljedice ukidanje ove mjere na svako pojedino dijete/obitelj.

Smatramo da bi trebalo predvidjeti dulji prijelazni rok za prilagodbu obitelji kojima se novom odlukom znatno smanjuju prava u okviru korištenja mjere roditelj odgojitelj, a pritom posebno voditi računa o socijalno-ekonomskom statusu obitelji i posljedicama koje će izmjena odluke imati na svako pojedino dijete i obitelj, te dati prednost najboljem interesu djece. Koristilo bi izraditi i analizu primjene i učinaka ove mjere na obitelji korisnike mjere. Potrebno bi bilo izraditi plan mjera kojima će se omogućiti odgovarajuća briga o djeci i mjesta za njih u predškolskim ustanovama, odnosno uključivanje djece u predškolske programe. Također je nužno izraditi kvalitetnu organizacijsku i financijsku projekciju kapitalnih ulaganja radi podizanja prostornih, kadrovskih i organizacijskih kapaciteta vrtića, uz jasno postavljene rokove. Podsjetimo da je – upravo u interesu djece – cilj povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi kvalitetnim formalnim odgojno-obrazovnim programima, što je odgovornost države i lokalnih zajednica. Smatramo da bi trebalo izraditi plan mjera kojima će se omogućiti odgovarajuća briga o djeci i pomoć roditeljima, uključujući i mjere poticanja zapošljavanja roditelja odgojitelja, u svrhu uklanjanja negativnih učinaka izmjene odluke o novčanoj pomoći roditeljima odgojiteljima te o njima pravovremeno informirati roditelje odgojitelje.

Želimo naglasiti i važnost suradnje i uspostavljanja kvalitetnog dijaloga Grada i predstavnika roditelja odgojitelja kako bi se, ne samo deklaratorno, već i stvarno, djelovalo u najboljem interesu djece.

Pravobraniteljica će o ovom svojem stajalištu obavijestiti Grad Zagreb i zatražiti izvješće o aktivnostima i mjerama koje Grad namjerava poduzeti radi zaštite interesa djece.