Izbornik

Državni stručni skup AZOO-a o razvoju medijske pismenosti predškolaca

Državni stručni skup AZOO-a o razvoju medijske pismenosti predškolaca

Agencije za odgoj  i obrazovanje organizirala je 5. i 6. svibnja 2021. dvodnevni stručni skup pod nazivom “Dimenzije medijske pismenosti u kontekstu ranoga i predškolskoga kurikuluma”, koji je pratilo gotovo 300 sudionika iz dječjih vrtića. Na skupu je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika koja je 5. svibnja održala predavanje naslovljeno “Dječja prava – okvir za razvoj medijske pismenosti i zaštitu djetetove privatnosti”.

Zamjenica pravobraniteljice govorila je o koristima medija u širem smislu, a posebno o novim medijima i digitalnom vremenu, o rizicima i naličju medija, o shvaćanju medijske pismenosti u ranoj dječjoj dobi, o ugrožavanju privatnosti u dječjem vrtiću i o načinima komuniciranja s roditeljima. Iznijela je i nekoliko primjera i pritužbi Uredu pravobraniteljice za djecu o ugrožavanju dječje privatnosti.

Posebno se osvrnula na perspektivu maloga djeteta, onog predškolske dobi i načina na koji na njega i njegov razvoj utječu različiti medijski sadržaji: informacije i vijesti, zabavni i edukativni sadržaji, te oni koji povezuju i šire društvenu mrežu ili nude različite usluge.

Naglasila je da za razvoj medijske pismenosti kod djeteta predškolske dobi nije nužan direktni kontakt s tehnološkim napravama te da je, uz medijsko opismenjavanje djeteta, nužno voditi računa i o medijskoj pismenosti njegovih roditelja i odgojitelja.

Predstavila je i okvir za djetetova prava u digitalnom okruženju, kako onaj koji proizlazi iz Konvencije o pravima djeteta, tako i dva opća komentara Odbora za prava djeteta, onoga o ostvarivanju djetetovih prava u ranome djetinjstvu i najnovijeg općeg komentara broj 25, o pravima djeteta u digitalnom okružju.