Izbornik

Godišnji sastanak međunarodne organizacije Children of prisoners Europe

Godišnji sastanak međunarodne organizacije Children of prisoners Europe

Od 20. do 24. listopada 2019. održan je  godišnji strateški sastanak međunarodne organizacije Children of prisoners Europe (COPE) i njezinog upravnog odbora u gradu Ispra u Italiji. Na sastanku je, kao predstavnica Ureda pravobranitelja za djecu koji je dugogodišnji član mreže COPE, sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika koja je od 2018. članica upravnog odbora COPE-a.

Na sastanku su istaknute aktivnosti hrvatskog Ureda pravobranitelja za djecu u odnosu na prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom te dugogodišnji napori za zaštitu tih prava, naročito uspjeh Ureda pri uključivanju ove djece u Strategiju Vijeća Europe o pravima djece 2016. – 2021.

Analiziralo se širenje mreže i orijentacija na kvalitetu, zatim dugoročni i kratkoročni rizici za ciljeve mreže, uloge pojedinih članica, razgovaralo se o tome na koji način pojedini član doprinosi misiji organizacije, godišnjim aktivnostima, financijskim i stručnim resursima, odnos s globalnom mrežom International Coalition of Children With Incarcerated Parents (INCCIP), na čijem je osnivanju predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu sudjelovala 2017. godine, i odnos s drugim mrežama. Raspravljalo se i o participiranju u EU projektima, te rizicima koje nose razne varijante odluke o Brexitu, budući da je veliki broj članica iz Ujedinjenog kraljevstva.

Tema sastanka bila je i proslava 20. godišnjice mreže sljedeće godine, globalni i europski skupovi u kojima su predstavnici COPE mreže sudjelovali ili bi trebali sudjelovati poput UN-ovog Vijeća za ljudska prava, predstavljanja UN-ove studije Manfreda Nowaka u New Yorku o djeci lišenoj slobode, evaluacijska konferencija Vijeća Europe o ostvarenosti Strategije Vijeća Europe za prava djece.

Predstavnica Ureda pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj Maja Gabelica Šupljika uključena je, uz kolege iz Italije, Škotske i Nizozemske, u COPE grupu za izradu smjernica za medijsko izvještavanje o osumnjičenicima, zatvorenicima, pritvorenicima tako da budu zaštićena dječja prava.

Također se, u kontekstu najboljeg interesa djece, raspravljalo o dječjoj participaciji i svjedočanstvima djece čiji su roditelji u zatvoru.