Izbornik

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

DPR: 112-01/18-0006-1

Zagreb, 12. listopada 2018.

 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), a na temelju  Plana prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu („Narodne novine, broj 64/18), Ured pravobranitelja za djecu   raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

URED PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

 1. radno mjesto – Savjetnik pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje općih, pravnih i kadrovskih poslova te zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama – 1 izvršitelj/ica  (radno mjesto pod rednim brojem 2.4. Pravilnika o unutarnjem redu)

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti – polje prava
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • dobro poznavanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje rada na osobnom računalu
 1. radno mjesto – Savjetnik pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje financijskog poslovanja i planiranje proračuna te područje zaštite socio-ekonomskih prava djece – 1 izvršitelj/ica (radno mjesto pod rednim brojem 5. Pravilnika o unutarnjem redu)

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomije
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • dobro poznavanje jednog stranog jezika
 • dobro poznavanje rada na osobnom računalu
 1. radno mjesto – Voditelj tehničkih i pomoćnih poslova – 1 izvršitelj/ica (radno mjesto pod rednim brojem 2.11. Pravilnika o unutarnjem redu)

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS)
 • završena srednja škola tehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci
 • položen državni stručni ispit
 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na osobnom računalu

 Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), te obavezno naziv i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice);

– presliku diplome odnosno svjedodžbe;

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom i potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima u državnim tijelima s odgovarajućom stručnom spremom),

– presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, 10000 Zagreb, Nikole Tesle 10/II, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.

Potpunom  prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. istog Zakona, a dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za djecu.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Pravobranitelja za djecu  http://www.dijete.hr/, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Pravobranitelja za djecu http://www.dijete.hr/, najmanje pet dana prije njihovog održavanja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Pravobranitelja za djecu http://www.dijete.hr/ i Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za djecu će obustaviti postupak javnog natječaja.

Pravobranitelj za djecu