Izbornik

JAVNI POZIV ZA IZBOR ZAMJENIKA/CE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU

Zamjenika/cu pravobraniteljice za djecu bira Hrvatski sabor na prijedlog pravobraniteljice za djecu. Zamjenik/ca pravobraniteljice za djecu dužnosnik je Republike Hrvatske, bira se na temelju javnog poziva na vrijeme od osam godina i može biti ponovno izabran/a.

Za zamjenika/cu pravobraniteljice za djecu može biti izabrana osoba koja:

 • je hrvatski državljanin i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva
 • nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti

Zamjenik/ca pravobraniteljice za djecu ne smije pripadati nijednoj političkoj stranci, niti sudjelovati u političkim aktivnostima.

Jedan od zamjenika pravobraniteljice za djecu mora imati završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke.

Uz prijavu na javni poziv kandidati trebaju priložiti životopis u formatu Europass i dokaze o ispunjenju navedenih uvjeta:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice ili elektronički zapis iz Knjige državljana)
 • uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske (presliku uvjerenja o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu)
 • dokaz o završenoj razini i vrsti obrazovanja (presliku diplome) – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za izbor na dužnost (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da nije član/ica političke stranke.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke i podatke za kontakt kandidata/kinje (osobno ime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije predlaganja kandidata za izbor, kandidat/kinja je dužan/na predočiti izvornik.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije pribavit će Pravobranitelj za djecu po službenoj dužnosti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravobraniteljica za djecu predložit će Hrvatskome saboru kandidata/kinju za zamjenika/cu u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv.

Prijave na javni poziv za izbor zamjenika/ce pravobraniteljice za djecu dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama, na adresu:

Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni poziv za izbor zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu“.

Javni poziv za izbor zamjenika/ce pravobraniteljice za djecu objavljen je 24. siječnja 2024. godine u Narodnim novinama br. 9/24 i na web stranici Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr.

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Javni poziv za izbor zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu