Izbornik

Planiranje edukacije o Povelji o temeljnim pravima EU

Planiranje edukacije o Povelji o temeljnim pravima EU

Zajedno.timNa poziv Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović sudjelovala je 12. studenoga 2013. u radu  fokus grupe, koju su činili predstavnici pravobraniteljskih institucija RH i pojedinih sindikalnih podružnica, a koja je raspravljala o planiranju edukacije o Povelji o temeljnim pravima Europske unije.

 

Poveljom se određuju temeljna prava koja Europska unija i države članice moraju poštovati pri provedbi prava Europske unije, a pravno obvezujućom postala je 1. prosinca 2009. godine, na temelju čl. 6. st. 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Fokus grupu vodila je Tanja Vlašić iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji provodi projekt Making the EU Charter of Fundamental Rights a Living Instrument s ciljem učinkovite implementacije tog dijela pravne stečevine Europske unije u smislu praktične primjene u Republici Hrvatskoj koja je od 1. srpnja 2013. postala 28 članica EU.

Budući da u sklopu tog projekta Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira u razdoblju od ožujka do rujna 2014. godine provesti edukaciju u obliku seminara za predstavnike organizacija civilnog društva, sindikata i neovisnih tijela, na fokus grupi se raspravljalo o glavnim ciljevima i metodologiji edukacije, ciljanim skupinama i sadržaju seminara. Predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina najavila je da će u siječnju 2014. godine Agencija za temeljna prava Europske unije FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) predstaviti izvješće o kršenju ljudskih prava s posebnim naglaskom na diskriminaciju temeljem spolne orijentacije te će tim povodom biti organiziran okrugli stol, a najavila je i izradu Priručnika o primjeni Povelje o temeljnim pravima.