Izbornik

Poziv na testiranje za radno mjesto savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje odnosa s javnošću, medijske kulture, zaštite prava djece u medijima i izdavaštva.

Kandidati i kandidatkinje čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja za djecu, Službu za opće poslove, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 50/23 od 10. svibnja 2023. pozivaju se na prvu i drugu fazu testiranja te razgovor/intervju kako slijedi:

Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere stranog jezika i znanja rada na računalu.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članka 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, 78/17 i 89/19, dalje u tekstu: Uredba)  vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

PRVA FAZA TESTIRANJA 

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

6. lipnja 2023. godine, u Maloj kući dječjih prava Ureda pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/prizemlje, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

1. grupa (kandidati prema abecednom redu prezimena, čije prezime počinje slovima Br-La) s početkom u 9.00 sati

Redni broj Inicijali prezimena i imena
1. BŠLJ
2.
3. GA
4. HK
5. JI
6. KM
7. KS
8. LD

 

2. grupa (kandidati prema abecednom redu prezimena, čije prezime počinje slovima Le-Og) s početkom u 10.30 sati

Redni broj Inicijali prezimena i imena
9. LPD
10. LM
11. LJGS
12. MĆS
13. MM
14. MA
15. NK
16. OM

 

3. grupa (kandidati prema abecednom redu prezimena, čije prezime počinje slovima Pe-Ze) s početkom u 12.30 sati

Redni broj Inicijali prezimena i imena
17. PM
18. PA-M
19. RI
20. ReD
21. RoD
22. UN
23. ZFA
24. ZS

 

U prvu fazu upućuju se kandidati/kinje koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. Testiranju ne mogu pristupiti osobe kojima je dostavljena pisana obavijest (putem elektroničke pošte) da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja. Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru u prvoj fazi testiranja je 60 minuta.

DRUGA FAZA TESTIRANJA

Sukladno članku 11. stavku 6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi u drugu fazu testiranja upućuju se samo kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kandidatkinja, o čemu će kandidati/kandidatkinje biti obaviješteni naknadno, prije održavanja druge faze, putem web stranice Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr i/ili putem e-maila. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata/kandidatkinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kandidatkinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i provjere rada na računalu. Kandidat/kandidatkinja koji/a ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Kandidat/kandidatkinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u postupku.

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Provjera znanja engleskog  jezika – 12. lipnja 2023. godine u prostorijama Male kuće dječjih prava Ureda pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/prizemlje, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

  1. grupa (kandidati prema abecednom redu prezimena, čije prezime počinje slovima Br-La) s početkom u 9.00 sati
  2. grupa (kandidati prema abecednom redu prezimena, čije prezime počinje slovima Le-Og) s početkom u 10.30 sati
  3. grupa (kandidati prema abecednom redu prezimena, čije prezime počinje slovima Pe-Ze) s početkom u 12.30 sati

Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru u ovom dijelu druge faze testiranja je 60 minuta.

Provjera znanja rada na računalu – 14. lipnja 2023. godine u prostorijama Algebre, Gradišćanska 24, 10000 Zagreb s početkom u 10.00 sati.

Predviđeno vrijeme za provjeru znanja rada na računalu u ovom dijelu druge faze testiranja je 30 minuta.

U ovaj dio druge faze testiranja upućuju se svi kandidati/kandidatkinje koji su zadovoljili u prvom dijelu druge faze testiranja o čemu će kandidati/kandidatkinje biti obaviješteni naknadno, prije održavanja drugog dijela provjere, putem web stranice Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr i/ili putem e-maila.

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvih nejasnoća vezanih uz postupak provedbe testiranja kontaktirajte sljedeći broj 01/4929 669  ili 01/3873 811 u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.

RAZGOVOR/INTERVJU

Nakon provedene druge faze testiranja, sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe, na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata/kandidatkinja (odnosno svi kandidati/kandidatkinje koji/e dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi). Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata/kandidatkinja, na razgovor (intervju) pozvat će se svi kandidati/kandidatkinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja, o čemu će kandidati, kao i o točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua), biti obaviješteni naknadno, prije održavanja intervjua, putem web stranice Ureda pravobranitelja za djecu www.dijete.hr i/ili putem e-maila.

DATUM  I MJESTO ODRŽAVANJA

15. lipnja 2023. godine u prostorijama Male kuće dječjih prava Ureda pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/prizemlje, 10000 Zagreb.

Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese i profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

***

PRAVILA TESTIRANJA ZA SVE KANDIDATE I KANDIDATKINJE

KANDIDATI SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU.

Po dolasku na testiranje, odnosno na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održati testiranje.

Za svaki dio testiranja kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, odnosno na razgovoru (intervjuu) ako je za svaki dio provedene provjere, odnosno za razgovor (intervju) dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati/kinje koji dođu nakon naznačenog vremena početka testiranja, odnosno razgovora (intervjua), neće moći pristupiti testiranju, odnosno razgovoru (intervjuu).

Kandidati su obvezni ponijeti i koristiti vlastiti pribor za pisanje (kemijska olovka).

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

– koristiti se literaturom odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Ako pojedini kandidat/kinja prekrši gore navedena pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Za vrijeme boravka u Uredu Pravobranitelja za djecu i Algebri, kandidati/kinje su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama nazočnih članova Komisije. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa članova Komisije, kandidati/kinje će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja, te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.

RANG-LISTA

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Komisija utvrđuje rang listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Do pet kandidata/kandidatkinja prema redoslijedu s rang liste upućuje se na psihološko testiranje radi procjene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena). Psihološku procjenu daje psiholog koji ima odgovarajuću dopusnicu sukladno posebnom zakonu.

IZVJEŠĆE KOMISIJE

Komisija dostavlja pravobraniteljici za djecu izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije.

Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata/kandidatkinja i psihološka procjena kandidata/ kandidatkinja.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na mrežnim stranicama Pravobranitelja za djecu www.dijete.hr i Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr.

Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Komisija za provedbu javnog natječaja