Izbornik

PRIOPĆENJE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU O INICIJATIVI ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

U skladu s odredbom članka 10. Zakona o pravobranitelju za djecu, pravobraniteljica za djecu uputila je u svibnju 2023. Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade inicijativu za izmjenom i dopunom Zakona o doplatku za djecu.

Izrazivši stav kako je u Republici Hrvatskoj generalno nužno povećati sredstava koja se izdvajaju za djecu kroz dječji proračun, posebno vodeći računa o zadovoljavanju potreba one djece koja se nalaze u nepovoljnom i ranjivom položaju, pravobraniteljica je pozdravila najavljene izmjene koje idu u smjeru uvećavanja svote doplatka za djecu za sve skupine korisnika te iznijela niz prijedloga, koji se odnose na:

Potrebu revidiranja uvjeta duljine prebivališta /boravka koju propisuje čl. 7. ZDD

Smatrajući da prebivalište/boravište roditelja u razdoblju prije podnošenja zahtjeva uopće nije relevantno za odlučivanje o potporama za dijete, izrazili smo stav da bi se pravo na doplatak za djecu trebalo vezati s aktualnim prebivalištem ili boravkom roditelja i djeteta.

Potrebu otklanjanja diskriminatornih uvjeta u članku 10. ZDD koji diskriminiraju djecu po osnovama obrazovanja i dobi.

Zaštitu interesa djece koja imaju prebivalište/boravište u RH, ali se školuju u inozemstvu

Revidiranje uvjeta (dohodovnog cenzusa) za priznavanje doplatka za djecu iz čl. 16. ZDD i visine iznosa doplatka iz čl. 17 ZDD

Založili smo se za dubinsku analizu i usporedbu stanja (različitih davanja koje su na razini država usmjerene na djecu), proračunskih mogućnosti (pri čemu se svakako zalažemo za maksimalno povećanje izdvajanja za djecu), kao i potreba djece u RH te za osiguravanje učinkovitih mehanizama kontrole izvršavanja dječjeg proračuna. Preporučili smo nositelju zakonodavnih aktivnosti da prilikom razmatranja izmjena detaljno i brižljivo sagledaju sve prijedloge za izmjenom odredbi koje će doprinijeti da se krug potencijalnih korisnika proširi, da se iznosi doplatka za djecu povećaju u skladu s aktualnim prilikama, porastom troškova života i potrebama sve djece, ali i da se primarno osigura zaštita interesa djece koja žive u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (svako peto dijete u RH), od kojih veliki broj živi u stanju dubokog i dugotrajnog siromaštva, kao i djece s TUR, te djece koja trajno ostaju uskraćena za doprinos drugog roditelja za uzdržavanje.

Isplatu pronatalitetnog dodatka iz članka 18. ZDD, na način da se ispravi nelogičnost da se pronatalitetni dodatak isplaćuje samo za treće i četvrto dijete, a ne i za svako daljnje dijete u obitelji te da se iznos dodatka uveća u skladu s povećanjem troškova života.

Ostvarivanje prava i isplatu doplatka za djecu – sporno tumačenje odredbe čl. 27. ZDD u praksi. Predložili smo dopunu i pojašnjavanje odredbi koje se odnose na ostvarivanje prava i isplatu doplatka za djecu, a vezano uz sporna tumačenja i praksu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji obustavlja ranije priznato pravo ako stranka ne dostavi podatke (dokaze o ukupnom dohotku kućanstva ostvarenom u prethodnoj kalendarskoj godini) do 1. ožujka i to bez donošenja rješenja, a samim time i bez mogućnosti daljnjeg preispitivanja ovakve prakse.

Zaštitu interesa djece u slučaju zlouporabe – članak 30. ZDD Predložili smo promjenu nadležnosti tijela koje donosi odluku u slučaju zlouporabe prava, odnosno kada korisnik doplatka za djecu taj isti doplatak ne troši za potrebe djece (prema važećem propisu o tome odlučuje tijelo socijalne skrbi).