Izbornik

U Parizu održana Godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC

U Parizu održana Godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC

Europska mreža pravobranitelja za djecu – ENOC održala je svoju 22. Godišnju konferenciju i opću skupštinu od 19. do 21. rujna 2018. u Parizu. Tema konferencija bila je “Dječja prava i dobrobit, promocija mentalnog zdravlja”. Osim predstavnika i članova organizacija mreže na konferenciji su govorili predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Francuske i Povjerenik Europske Unije za zdravlje i hranu, a na dva panela su UN-ovi specijalni izvjestitelji i pravobranitelji te psiholozi i psihijatri govorili i raspravljali o mentalnom zdravlju djece i adolescenata. Na konferenciji su sudjelovala i djeca iz Europske mreže mladih savjetnika (ENYA), koja su u sklopu ENYA projekta vodila radionicu o tome kako odrasli čuju i prenose jedni drugima ono što djeca kažu o pitanjima koja ih se tiču u području mentalnoga zdravlja.

Na šest radionica o mentalnom zdravlju i o radu pravobranitelja za djecu govorilo se o borbi protiv stigmatizacije djece i mladih s problemima mentalnog zdravlja, o njihovim pravima kao i o preventivnim aktivnostima koje unapređuju mentalno zdravlje djece.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević je na radionici o aktualnim projektima i aktivnostima pojedinih pravobraniteljskih institucija govorila o aktivnostima svoje Mreže mladih savjetnika i o istraživanju koje njezin Ured provodi na nacionalnoj razini, a koje se odnosi na ostvarivanje prava djece na sudjelovanje u odlučivanju, posebice u području odgoja i obrazovanja. Članice istraživačkog tima su znanstvenice s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U istraživanju je sudjelovalo 3000 djece i 400 učitelja i nastavnika iz ukupno oko 40 osnovnih i srednjih škola iz svih dijelova Hrvatske, a rezultati će biti objavljeni u studenome ove godine, u povodu obilježavanja 15. godišnjice postojanja Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj. Pravobraniteljica je govorila i o izazovima koji se tiču nezavisnosti Pravobranitelja za djecu u okviru Pariških pravila i međunarodnih standarda jamčenja neovisnosti  institucija za ljudska prava.

Zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika je na radionici o preventivnim mjerama za unapređivanje dječjeg mentalnog zdravlja govorila o preporukama Vijeća Europe o djeci čiji su roditelji u zatvoru, koje su usvojene u travnju 2018., a u tijeku je izrada prilagođene verzije tih preporuka na jeziku bliskom djeci. U izradi child-friendly verzije sudjelovala su i djeca iz Rijeke u dobi od 8 do 12 godina. Osim preporuka za države članice Vijeća Europe govorila je i o potrebama i pravima djece čiji su roditelji u zatvoru te o tome tko sve može i treba voditi brigu o ovoj skupini djece u ranjivoj situaciji. Budući da smo među rijetkima koji su preveli preporuke i šalju ih institucijama i tijelima u Hrvatskoj, voditeljica grupe za djecu Vijeća Europe zamolila je da Ured pravobraniteljice za djecu dostavi hrvatski prijevod preporuka Vijeću Europe.

Na općoj skupštini donese su i tri izjave ili stajališta ENOC-a koje će pravobranitelji iz cijele Europe proslijediti nadležnim ministarstvima u svojim zemljama. To su izjave ENOC-a o: mentalnom zdravlju djece, o međunarodnome posvojenju i o obrazovanju djece u pokretu (djece migranata).

Tijekom boravka u Francuskoj, pravobraniteljica i njezina zamjenica pridružile su se i organiziranom obilasku prihvatnoga centra za djecu bez pratnje u Parizu, u kojem rade članovi organizacije Liječnici bez granica.