Izbornik

Uz Međunarodni dan prava djeteta – online susreti s djecom

Uz Međunarodni dan prava djeteta – online susreti s djecom

Svake godine 20. studenoga obilježavamo Međunarodni dan prava djeteta, na dan kad su 1989. godine Ujedinjeni narodi donijeli Konvenciju o pravima djeteta. To je do danas najšire prihvaćen međunarodni dokument koji predstavlja i obećanje djeci i pravno jamstvo kojim su se države obvezale štititi prava svakog djeteta. Konvencija štiti pravo djeteta na život, opstanak, zdravlje, socijalnu skrb, obrazovanje, pravo na zaštitu od svih oblika nasilja i iskorištavanja, pravo na slobodu izražavanja, na odmor, igru i slobodno vrijeme. Takva su jamstva ugrađena i u brojne naše zakone.

Upravo zato, Međunarodni dan prava djeteta za sve odrasle treba biti podsjetnik i poticaj da razmotrimo koje su zadaće u ostvarivanju dječjih prava ostale nedovršene ili bi se morale kvalitetnije ostvariti. Iznimno je važno da taj dan shvatimo kao priliku za temeljito preispitivanje svih nedovršenih zadaća i neispunjenih obećanja u odnosu na ostvarivanje i zaštitu prava djece. Iako je proteklih godina znatno napredovala svijest o pravima djece i mnogo je učinjeno u zaštiti tih prava, valja priznati da smo, i u Hrvatskoj i u svijetu, još daleko od ostvarivanja cilja da svako dijete ima jednake šanse za razvoj svojih potencijala.

Sva djeca imaju jednaka prava, ali u praksi često vidimo da nemaju sva djeca mogućnosti jednakog pristupa svojim pravima, da mnogo toga ovisi o imovnom stanju njihovih roditelja, o mjestu gdje žive i brojnim drugim uvjetima u njihovoj okolini.  U razdobljima kriza, kao što je pandemija COVID-19, dodatno je otežano ostvarivanje prava djece brojnim ograničenjima koja nužno utječu na život svih. Zato je iznimno važno, i još važnije u vrijeme pandemije, kontinuirano i budno pratiti kako djeca žive i s kojim se problemima susreću, obraćati pažnju na znakove koji upućuju na probleme djece te voditi računa o tome da nijedno dijete koje pati ne bude nevidljivo i da ne ostane nezamijećeno.

Često nas pitaju kakvo je stanje prava djece u Hrvatskoj. Najkraći odgovor na to pitanje bio bi: Stanje prava djece općenito nije loše, ali još nije dovoljno dobro – kao društvo i kao pojedinci trebamo biti osjetljiviji na socijalne razlike, na specifične potrebe djece iz ranjivih skupina, s teškoćama u razvoju i druge djece u posebnim okolnostima, na niz pojedinačnih slučajeva u kojima se ne mogu primijeniti opća unificirana rješenja i pristupi. Također treba uložiti više napora u jačanje dječjeg prava na participaciju – prava na slobodno izražavanje mišljenja i sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja su važna za dijete i koja se odnose na djecu. Glas djece u društvu općenito se treba više čuti.

S tim ciljem Međunarodni dan prava djeteta svake godine obilježavamo susretima s djecom i različitim aktivnostima s djecom. Budući da ove godine to nismo mogli ostvariti zbog epidemioloških mjera, organizirali smo 19. i 20 studenoga 2020. Zoom sastanke pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević s djecom. Našem pozivu odazvali su se učenici Osnovne škole Nikola Tesla u Rijeci,  Osnovne škole Trilj i Osnovne škole Sv. Petar Orehovec te djeca iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Na ovim sastancima razgovaralo se o dječjim pravima, posebno o pravu na participaciju, o tome kako djeca provode slobodno vrijeme, kako se nose s novim pravilima koje je donio i nametnuo koronavirus, a ujedno im je pravobraniteljica predstavila svoj rad i pozvala ih na suradnju u zagovaranju prava djece.

Pozvanim školama i SOS Dječjem selu Ladimirevci pravobraniteljica je prethodno poslala svoj ilustrirani kalendar za 2021. godinu pod naslovom „Dječje pravo na participaciju je…“ te je i to bila jedna od tema razgovora. Pokazalo se da se djeca lako uključuju u ovakvu komunikaciju pa bi i to mogao biti način kako omogućiti češću razmjenu mišljenja i kontakte djece s pravobraniteljicom.

Ovakva praksa Zoom razgovora nastavit će se i ubuduće i zasigurno će obogatiti naš rad jer smo na svakom sastanku dobili brojne zanimljive dječje prijedloge i ideje za daljnje unapređivanje dječjih prava.