Izbornik

Zaključci i poruke sa skupa o zaštiti prava djece na otocima

Zaključci i poruke sa skupa o zaštiti prava djece na otocima

Želeći ukazati na specifične izazove u ostvarivanju prava djece na otocima, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, u suradnji s Osnovnom školom Grohote na otoku Šolti, 9. i 10. studenoga 2022. organizirala je dvodnevni 2. interdisciplinarni stručni skup “Jednake mogućnosti za djecu na otocima”. Prvi dan skupa odvijao se u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, a drugi u Grohotama. Cilj skupa bio je ukazati na potrebe otočne djece i izazove s kojima se susreću i djeca i svi koji se brinu o njima, te predložiti rješenja i resurse kako bi se djeci na otocima pružile jednake mogućnosti za razvoj njihovih potencijala.

U radu skupa sudjelovali su predstavnici ministarstava i drugih državnih institucija, predstavnici lokalnih vlasti, brojni istaknuti stručnjaci koji rade s djecom. Skup su otvorila sama djeca, učenici polaznici Debatnog kluba gimnazije “Vladimir Nazor” iz Splita, debatom “Život djece i mladih na otoku”.

Program skupa “Jednake mogućnosti za djecu na otocima” obuhvatio je sljedeće teme: Stanje prava djece na otocima – pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu; Obitelj i socijalna skrb; Zdravstvena zaštita djece; Pravo na kvalitetno obrazovanje; Sigurnost djece, prijevoz i infrastruktura otoka, te uloga lokalne zajednice u zaštiti prava djece i poboljšanju kvalitete njihova života; Kulturni sadržaji, slobodno vrijeme i participacija djece. Sve navedene teme obrađene su kroz panel rasprave, a panelisti su bili predstavnici ministarstava, lokalne vlasti te stručnjaci koji žive i rade na otoku.

U panel raspravama istaknuti su primjeri dobre prakse, ali i izazovi u zaštiti prava i interesa djece na otocima, te su izneseni prijedlozi aktivnosti koje mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života djece. Iz rasprave su proizašli zaključci, koje će pravobraniteljica za djecu uputiti Vladi RH, a posebno nadležnim ministarstvima i tijelima lokalne (regionalne) uprave i samouprave s preporukom da u okviru svojih ovlasti u najvećoj mogućoj mjeri pridonesu njihovom ostvarivanju. U nastavku donosimo prikaz zaključaka/preporuka, po područjima.

Predškolski odgoj

Potrebno je osigurati pravo na predškolski odgoj svoj djeci na otocima, te međusobnim sporazumom i sufinanciranjem jedinica lokalne samouprave na većim otocima osigurati mogućnost upisa u dječji vrtić djeci iz općina i gradova koji nemaju vrtiće. Radi osiguranja kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanje potrebno je izbjeći rješenja u kojima je ravnatelj ujedno i odgojitelj i stručni suradnik jer se, i uz visoku motiviranost, takvo multipliciranje profesionalnih uloga negativno odražava na kvalitetu rada.

Osnovna škola

Potrebno je podupirati opstanak i rad otočnih škola, a zatvorene područne škole oživjeti i ustupiti školama i drugim zainteresiranima na korištenje, u svrhu organiziranja odgojno-obrazovnih i kulturnih aktivnosti za djecu i mlade. Uvesti materijalne i financijske poticaje te stambeno zbrinjavanje za prosvjetni i stručni kadar u svim resorima na otocima.

Djeci na otocima treba osigurati podršku stručnjaka psihologa/logopeda/edukacijskog rehabilitatora/socijalnog pedagoga, stoga je važno, prilikom odobravanja zapošljavanja stručnih djelatnika u odgojno obrazovnim ustanovama (a i zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi), osim broja djece, uzeti u obzir prvenstveno njihove potrebe, izoliranost, uvjete i resurse lokalne zajednice. Moguće rješenje je i osnivanje mobilnih timova stručnih suradnika za otočne škole ili korištenje stručnih kapaciteta za pomoć djeci iz resora zdravstva i socijalne skrbi.

U vezi s provedbom opservacije i određivanja primjerenog oblika školovanja te za rad s učenicima s teškoćama u razvoju i onima koji imaju teškoće mentalnog zdravlja, školama treba pravovremeno pružiti stručnu pomoć, osobito onima koje nemaju stručne suradnike.

Valja poticati sudjelovanje djece u svim segmentima školskog života, a posebno aktivnosti vijeća učenika te različite oblike suradnje škole s roditeljima, a u osmišljavanju slobodnih aktivnosti za djecu ponajprije polaziti od interesa same djece.

Potrebno je organizirati stručna usavršavanja za učitelje na otoku te intenzivirati stručno pedagoški nadzor i savjetovanje. Poželjno je poticati školske knjižnice na uključivanje u program Ruksak pun kulture u okviru aktualne Nacionalne strategije za poticanje čitanja 2017.-2022. Predloženo je i da Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja zajednički financiraju održavanje književnih susreta na državnoj razini u školama na otocima.

Socijalna skrb

Poboljšati prostorne i kadrovske uvjete centara za socijalnu skrb (CZSS) na otocima, kako bi bili dostupniji djeci i obiteljima. Prilikom donošenja propisa koji se odnose na organizaciju rada CZSS-a uvažavati specifičnosti otočne sredine (zemljopisni položaj, prometna povezanost, prostorni uvjeti) radi osiguranja pravodobnog i učinkovitog postupanja, posebice u vezi s izricanjem mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece na otocima. Pojačati aktivnosti Obiteljskih centara na otocima kako bi se njima obuhvatilo što više obitelji i djece.

Međuresorna suradnja

Intenzivirati međuresornu suradnju i razmjenu iskustava među institucijama i stručnjacima na otoku te uspostaviti i poticati takvu suradnju među otocima. Intenzivirati sastanke odgojno-obrazovnih i ustanova socijalne skrbi radi razmjene informacija i pravovremene i cjelovite zaštite djece, a u složenim slučajevima sazivati sastanke studije slučaja. Intenzivirati međuresornu suradnju u jedinicama lokalne samouprave u kojima je sjedište policijskih postaja, u kojima se u pravilu jednom  mjesečno održavaju radni sastanci radi međuresorne suradnje, na kojima su nazočni predstavnici institucija koje djeluju na području te JLS-a – policija, CZSS, odjel za podršku žrtvama županijskog suda, probacijski ured i dr.

Promet i komunikacije

Potrebno je osigurati dobru prometnu povezanost otoka s kopnom i unutar otoka po pristupačnoj cijeni ili besplatno za djecu, te prijevoz djece u sigurnim uvjetima, kao jedan od najvažnijih čimbenika neophodnih za potpuno ostvarivanje prava djece. Osigurati pristup brzom internetu za svu djecu na otocima. Intenzivirati policijsku zaštitu djece na otocima posebice za vrijeme ljetnih mjeseci.

Jedinice lokalne samouprave

U JLS-ima u kojima postoje Vijeća za prevenciju, kroz rad tih vijeća inicirati provedbu preventivnih aktivnosti u kojima su djeca ciljana zaštitna skupina.

Zajedno s djecom planirati i osigurati što više sadržaja za djecu te aktivirati dječja gradska/općinska vijeća na otocima.

Više informacija i slika dostupno je na web stranici OŠ Grohote. (Foto: os-grohote-solta.skole.hr)