Izbornik

Završna konferencija projekta o podršci žrtvama kaznenih djela

PravosudjeNa Pravnom fakultetu u Zagrebu je 13. lipnja 2017. održana završna Konferencija projekta “Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela” koji provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, uz sufinanciranje Programa za pravosuđe EU. Na Konferenciji su predstavljene projektne aktivnosti i rezultati te predstavljena analiza hrvatskog zakonodavnog okvira i institucionalne prakse u području pravnog položaja žrtava kaznenih djela i/ili prekršaja.

Rezultati analize prikazani su u izvještaju “Pravni i institucionalni aspekti položaja žrtve kaznenog djela” (autori: dr. sc. Zoran Burić i dipl. iur. Branka Lučić), kojem je cilj bio ispitati u kojoj mjeri standardi zaštite prava i interesa žrtava kaznenih djela u Republici Hrvatskoj odgovaraju standardima zaštite tih prava koje propisuje Direktiva 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP. Također su predstavljene preporuke za unapređenje sustava za zaštitu i podršku žrtvama, koje su fokusirane na četiri problemske cjeline: pravo žrtava na pristup službama za potporu, usluge koje pružaju službe za potporu, pojedinačna procjena potreba žrtava i koordinacija između domaćih institucija uključenih u sustav podrške međusobno te između domaćih i stranih institucija.

Rad Konferencije pratila je savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović.